Leerlingen Vragenlijst (LVL)

De LVL geeft informatie over het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in groep 8 van de basisschool en klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Onderwerp: 
Verbinding onderwijs en jeugdhulp
Doel: 
Signalering en screening
Leeftijd: 
11 tot en met 13 jaar

Doel

Doel van de LVL is het in kaart brengen van het functioneren van leerlingen in de klas en hun houding tegenover medeleerlingen, docenten en het werk op school.

Doelgroep

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool en klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Materialen

  • Vragenlijst
  • Handleiding

Gebruik

De LVL bestaat uit 24 items. Elk item omvat een stelling waarbij leerlingen aangeven in welke mate de stelling al dan niet van toepassing is. Het invullen van de LVL gebeurt individueel, groepsgewijs en digitaal en duurt twintig minuten.

De rapportage bestaat uit een profielblad. Hierop staan scores op de onderdelen egocentrisme, sociaal wenselijkheid, taakgerichtheid, sociabiliteit. Op het profielblad staat ook advies over het extra inzetten van begeleiding. Daarnaast wordt in kaart gebracht in hoeverre de leerling beschikt over houdingsaspecten zoals zelfstandig werken, samenwerken, conflicten oplossen en accepteren van terechtwijzing.

De afnemers van de LVL zijn veelal in het onderwijs werkzaam. Meestal zijn het leerkrachten, testassistenten, psychologen, pedagogen, orthopedagogen, schoolbegeleiders, intern begeleiders, vakdocenten, mentoren of beroepskeuzeadviseurs.

Het instrument is bedoeld voor het gebruik bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De ontwikkelaars adviseren om het instrument te gebruiken in combinatie met de Docentenvragenlijst (DVL) om het oordeel van leerling en leerkracht met elkaar te kunnen vergelijken.

Om toegang te krijgen tot de internetversie moet ingelogd worden op een server waar alle data worden opgeslagen. De scorerapporten worden per post of e-mail toegestuurd.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

A-Vision
055 - 540 03 33
info@a-vision.nu
www.a-vision.nu

Leerlingen Vragenlijst