Wat verstaan we onder kwaliteit in het jeugdveld?

Als gemeente streef je naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de activiteiten in het jeugdveld. Dat draagt immers bij aan de effectiviteit van het jeugdbeleid. Op deze pagina lees je wat we bedoelen met kwaliteit van het jeugdveld.

Wat verstaan we onder kwaliteit?

Kwaliteit van het aanbod heeft betrekking op de activiteiten zelf − interventies of aanpakken − en op degene die de activiteiten uitvoeren − professionals en organisaties.

Als het gaat over kwaliteit is het goed om te weten dat er nog weinig zicht is op de effectiviteit van activiteiten in het jeugdveld. We hebben bij ongeveer 10 procent van alle activiteiten in het jeugdveld enig zicht op de werkzaamheid. Dat zijn de interventies die opgenomen zijn in de databank Effectieve jeugdinterventies. Dat wil overigens niet zeggen dat de overige 90 procent niet werkt, of dat de kwaliteit ondermaats is. Van die activiteiten weten we het nog niet. Het jeugdveld is een jong kennisveld waarin we steeds meer leren over wat werkt.

Voor de kwaliteit van professionals is het belangrijk om te weten of zij zijn opgeleid voor de taken die zij uitvoeren. De vakinhoudelijke richtlijnen zijn daarbij richtinggevend. De organisaties waarvoor professionals werken, dragen zorg voor de randvoorwaarden zodat professionals hun werk goed kunnen uitvoeren. Voor de jeugdzorg zijn hierover kwaliteitseisen opgenomen in de Jeugdwet.

Leidende principes

Bij de totstandkoming van de Hervormingsagenda Jeugd hebben werkgevers, beroepsverenigingen, cliëntorganisaties, de rijksoverheid en gemeenten afgesproken wat zij verstaan onder goede kwaliteit van jeugdzorg. Zij hanteren daarbij vier leidende principes:

  • Verbinding aangaan: de jeugdprofessional zet in op de samenwerkingsrelatie met kinderen, jongeren en ouders. Dit wordt ook wel alliantie of 'klik' genoemd.
  • Samen beslissen: jeugdprofessionals beslissen in samenspraak met kinderen, jongeren en ouders welke ondersteuning of hulp moet worden ingezet.
  • Doen wat werkt: de professional maakt gebruik van kennis over wat werkt, zoals effectieve interventies en richtlijnen.
  • Samen leren: door te evalueren of het ook echt werkt, leren professionals samen met kinderen, jongeren en ouders wat werkt voor wie en wanneer.

Wil jij ook werken met leidende principes? Meer informatie vind je in de handreiking Leidende principes even richting aan het sociaal domein.

Afke Donker

Dr. Afke Donker

senior medewerker monitoring en sturingsinformatie