Omgang en bezoek in specifieke situaties

Omgang en bezoek moeten tijdens de coronaperiode zoveel mogelijk doorgaan. Dat geldt voor kinderen met gescheiden ouders, in een pleeggezin of in een woon-, leef- of behandelgroep.

Algemene informatie voor professionals

Het is belangrijk dat je als professional op de hoogte bent van de algemene maatregelen. Lees de Algemene informatie voor alle professionals. Stel daarnaast de vijf principes centraal in je handelen. 

Maatregelen

Het uitgangspunt is dat het contact van kinderen en jongeren met hun ouders of opvoeders gewoon doorgaat, ook als zij niet in één huis verblijven. Dat betekent het volgende:

 • Het volgen van de algemene hygiënemaatregelen en richtlijnen van het RIVM is belangrijk.
 • Face-to-face contact is mogelijk als geen van de betrokkenen klachten heeft die op corona duiden en geen van de betrokkenen in quarantaine verblijft op basis van een bron- en contactonderzoek of bij terugkeer uit een risicogebied of -land. Overleg met elkaar hoe dat vorm te geven.
 • Zoek in alle overige situaties, bijvoorbeeld wanneer een betrokkene klachten heeft, samen zoveel mogelijk naar andere vormen van contact, zoals bijvoorbeeld Skype of FaceTime.
 • Geen contact in levenden lijve is de norm als een van de betrokkenen coronagerelateerde klachten heeft. 
 • Mocht het ondanks coronagerelateerde klachten of verblijf in quarantaine toch nodig zijn voor het welzijn of de lichamelijke verzorging van de jongere om elkaar in levenden lijve te zien, dan is dat in uitzonderlijke situaties mogelijk. Bereid dit dan samen met de betrokkenen goed voor. Houd je aan de algemene hygiënemaatregelen en richtlijnen van het RIVM en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Kinderen en jongeren die niet in één huis wonen, kunnen er samen met ouders en opvoeders voor kiezen om het kind zowel tot het huishouden van de ene ouder als tot het huishouden van de andere ouder te rekenen. Als daartoe besloten wordt, dan hoeven huisgenoten geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Ouders, andere opvoeders en de kinderen en jongeren beslissen samen of dat in hun situatie een passend idee is. Lees meer over huishoudens op de algemene pagina voor professionals.  

Omgangsregeling gescheiden ouders

Lees de informatie over de omgang voor kinderen van gescheiden ouders. Dit geldt zowel voor de omgang die vastgelegd is door de rechtbank als de omgang die door ouders is vastgelegd in een ouderschapsplan.

Begeleide omgang

 • Houd je aan de maatregelen zoals hierboven beschreven.
 • Per situatie maak je samen met betrokkenen een afweging. Wat is op dit moment, in deze situatie nodig in het belang van het kind? Betrek in de afweging ook het risico op besmetting met en verspreiding van het coronavirus en hoe je hier met elkaar op een verantwoorde manier mee kunt omgaan.
 • Houd je aan de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM, zoals handen wassen en afstand houden. Het voelt onnatuurlijk voor kinderen en ouders om afstand van elkaar te houden. Indien het kind onder de 13 jaar is, is dit geen probleem. Maak van te voren expliciet duidelijk wat jullie hierover afspreken indien de jongere 13 jaar of ouder is. Vraag betrokkenen om zich zo goed mogelijk aan de algemene maatregelen te houden en ondersteun hen hierbij.

Bezoek aan een pleeggezin

 • Houd je aan de maatregelen zoals hierboven beschreven.
 • Voor weekendpleeggezinnen geldt hetzelfde beleid als voor pleeggezinnen. Wanneer kinderen niet naar een weekendpleeggezin kunnen, betekent dit een extra belasting van ouders. Dit vraagt van de betrokken professionals dat zij extra alert zijn op de vraag of extra ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld in de vorm van frequent telefonisch contact.

Bezoek aan een gezinshuis

Voor bezoeken aan een gezinshuis gelden de algemene maatregelen zoals hierboven genoemd. Verder worden de uitgangspunten van een residentiële instelling gehanteerd.

Bezoek aan een woon-, leef- of behandelgroep

Voor een bezoek aan een woon-, leef- of behandelgroep gelden de algemene maatregelen zoals hierboven genoemd. Bij deze groepen worden de uitgangspunten van een residentiële instelling gehanteerd.

Een weekend naar huis 

 • Kinderen en jongeren die in een residentiële voorziening verblijven, mogen een weekend naar huis en dus ook thuis blijven slapen.
 • Overleg vooraf met het kind/de jongere en (pleeg)ouders en eventueel andere betrokkenen wat wenselijk en haalbaar is. Houd daarbij bijvoorbeeld ook rekening met de aanwezigheid van personen die tot de kwetsbare doelgroep behoren en een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van een corona-infectie. Maak vooraf duidelijke afspraken. Het blijft maatwerk.
 • Soms zal na een zorgvuldige afweging besloten worden om niet thuis te overnachten. Kijk dan samen hoe het weekend toch zo leuk en gezellig mogelijk vormgegeven kan worden.
 • Als kinderen thuis slapen, doen ze dat in principe op hun eigen kamer. Als zij de kamer delen met een broer of zus is dat geen probleem.
 • Het kind kan met zowel het pleeggezin of de groep een huishouden vormen. Als je daar samen toe besluit hoeft het kind/de jongere geen anderhalve meter afstand te houden van zijn ouders en andere gezinsleden.
 • Mocht niet gekozen worden voor het behoren tot meerdere huishoudens, dan is het belangrijk dat jongeren vanaf 13 jaar op een eigen kamer slapen en anderhalve meter afstand houden van hun ouders en andere gezinsleden van 18 jaar en ouder. 
 • Kinderen en jongeren mogen door ouders of andere opvoeders gehaald en gebracht worden. Je kunt ervoor kiezen dat het kind met zowel het pleeggezin/gezinshuis/de groep het huishouden vormt als met het gezin thuis. Dan hoeven er geen extra maatregelen genomen te worden voor het ophalen en brengen met de auto. Mocht je daar niet voor kiezen, dan wordt voor mensen vanaf 13 jaar geadviseerd om een niet-medisch mondkapje in de auto te dragen bij andere mensen dan het pleeggezin in de auto. Dit is bijvoorbeeld het geval als een jongere in een pleeggezin woont en alleen het pleeggezin als huishouden wordt gerekend.

lees ook

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.