Contact en omgang op school

De scholen gaan weer beginnen. De coronamaatregelen voor het po, vo en vso zijn niet veel veranderd vergeleken met voor de vakantie. Op deze pagina lees je de regels over omgang met leerlingen, ouders en personeelsleden op scholen.

Algemene informatie voor professionals

Het is belangrijk dat je als professional op de hoogte bent van de algemene maatregelen. Lees de Algemene informatie voor alle professionals. Stel daarnaast de vijf principes centraal in je handelen.

Vijf centrale principes

Om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren zich zo veerkrachtig mogelijk blijven ontwikkelen, is het nodig om hen en hun ouders passende ondersteuning te bieden. De volgende principes staan daarbij centraal:

 1. Geef tijd om terug te veren
 2. Luister eerst
 3. Help in het hier en nu
 4. Plak geen nieuwe labels
 5. Vertrouw op relaties

Lees meer over de vijf principes en helpende vragen bij dilemma’s:

Handvaten bij persoonlijk en professioneel afwegen

Overzicht basisregels

De rijksoverheid heeft de basisregels voor de start van het schooljaar van het primair en voortgezet onderwijs in deze overzichtelijke infographic weergegeven.

Ten opzichte van voor de vakantie is veranderd dat:

 • Alleen niet (volledig) gevaccineerde leraren twee keer per week een zelftest moeten afnemen.
 • Dit geldt ook voor niet (volledig) gevaccineerde leerlingen op het v(s)o.
 • Onderwijspersoneel en leerlingen die langer dan twee weken volledig zijn gevaccineerd, hoeven niet meer in quarantaine wanneer ze in contact zijn geweest met een besmet persoon.

Basisscholen (po)

De PO-Raad en bonden hebben voor scholen twee protocollen opgesteld: een protocol voor het reguliere basisonderwijs en een protocol voor het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. De protocollen behandelen praktische aspecten van veiligheid en hygiëne.

Anderhalve meter afstand

Kinderen in het basisonderwijs hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te bewaren. Ook kinderen tot en met 12 jaar en volwassenen hoeven geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. 

Volwassenen houden altijd anderhalve meter afstand van elkaar. Dat geldt in de school voor onderwijspersoneel, maar ook voor het contact met ouders. Onderwijspersoneel kan hierop een uitzondering maken wanneer nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. Cohortering, klassen verdelen in subgroepjes, is niet meer nodig.

Klas in quarantaine

Bij één positieve test van een leerling of leraar gaat de hele klas in quarantaine en laat iedereen zich testen op de vijfde dag. Wie negatief test, mag weer naar school. 

Bso

Nu alle kinderen weer naar de buitenschoolse opvang (bso) mogen, gelden daar de gangbare regels: was vaak je handen, volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar en bij klachten blijf je thuis.

Verdere maatregelen

 • Kinderen worden door één ouder of verzorger gebracht en gehaald.
 • Kinderen van hogere groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan zoveel mogelijk zelf naar huis.
 • Om contactmomenten tussen ouders en leerlingen te beperken, kan het schoolplein ingedeeld te worden in verschillende ophaal- en brengzones. Dit is niet meer verplicht.
 • Ouders en externen mogen weer in de school komen, als er anderhalve meter afstand wordt gehouden. Zo zijn oudergesprekken bijvoorbeeld weer mogelijk.
 • Schoolreisjes, schoolkampen en excursies mogen weer doorgaan.
 • Teamoverleggen kunnen weer plaatsvinden op school, met inachtneming van de anderhalvemetermaatregel.
 • Buitenspelen kan weer samen met andere klassen.
 • Er mag zowel buiten als binnen gegymd worden. Kleedkamers en douches in externe sportaccommodaties kunnen open blijven voor bewegingsonderwijs. Lees de antwoorden op veelgestelde vragen over gymles.
 • Leerkrachten en ouders die terugkomen uit een land met code oranje of rood, moeten bij thuiskomst tien dagen in quarantaine. Voor leerlingen in het basisonderwijs geldt dit niet. Zij mogen gewoon naar school.
 • Wanneer ouders vanwege een buitenlandse reis in quarantaine zitten maar hun kinderen naar school gaan, mogen zij hun kinderen niet zelf daarheen brengen.
 • Goed ventileren is belangrijk om de kans op verspreiding van virussen, zoals corona, te verkleinen. Lees op lesopafstand.nl meer over ventileren op school.
 • De gemeente organiseert het leerlingenvervoer in het (speciaal) basisonderwijs zoals altijd. Lees meer over de protocollen voor leerlingenvervoer
 • De school let er op dat leerlingen zich houden aan de algemene maatregelen.
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of de bso.
 • Scholen melden zich bij de GGD wanneer er sprake is van één of meer bevestigde besmettingen.
 • Scholen wordt geadviseerd om vooraf een eigen stappenplan op te stellen waarin staat hoe zij reageren op een besmetting of uitbraak op school. Stem dit vooraf af met de GGD.
 • Lees de handreiking over het uitbraakonderzoek dat de GGD hanteert voor kindercentra en basisscholen.

Voortgezet onderwijs (vo)

Leerlingen in het voortgezet onderwijs hoeven geen anderhalve meter afstand van elkaar houden. Leerlingen en onderwijspersoneel houden wel nog afstand van elkaar. De werkplekken in de klas hoeven niet op anderhalve meter afstand van elkaar te staan; dat geldt nog wel voor het bureau van de docent.

De VO-raad heeft een protocol gepubliceerd voor onderwijs op middelbare scholen in coronatijd.

Zelftesten

Iedere leerling en leraar die (nog) niet volledig gevaccineerd is, dient preventief twee keer per week een zelftest uit te voeren. Alle scholen hebben hiervoor zelftesten ontvangen. Het testen gebeurt altijd op vrijwillige basis en kan dus niet worden afgedwongen. Wie een negatieve uitslag op een zelftest heeft, kan naar school. Is de uitslag van de test positief, dan is het advies om nog een test bij de GGD te doen. Lees meer over zelftesten op school.

Bij een besmetting in de klas hoeven leerlingen en personeel die al minstens twee weken volledig gevaccineerd zijn, niet in quarantaine. Overige leerlingen en leraren wel. Als zij na 5 dagen een negatieve test hebben ontvangen, kunnen zij weer naar school komen.

Mondkapjes

In het voorgezet (speciaal) onderwijs dragen leerlingen en leerkrachten niet-medische mondkapjes buiten de les. Het gaat om situaties waarbij leerling en onderwijspersoneel geen anderhalve meter afstand kunnen houden, zoals op gangen en in aula's. Als leerlingen en leerkracht in de klas op voldoende afstand van elkaar kunnen zitten, mogen de mondkapjes weer af. Bij gym, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs hoeft geen mondkapje gedragen te worden.

Maatregelen voor het voortgezet onderwijs

 • Op school mogen niet-onderwijsgebonden activiteiten weer plaatsvinden. Zoals teamvergaderingen, studiedagen, oudergesprekken, introductie groep 8, et cetera.
 • Schoolkampen en excursies mogen weer worden georganiseerd.
 • Leerkrachten, ouders en kinderen die terugkomen uit een land met code oranje of rood, moeten bij thuiskomst tien dagen in quarantaine. Voor kinderen die vanwege deze quarantaine niet naar school kunnen, hoeft de school geen verzuimmelding te maken. Scholen moeten zoveel mogelijk overleggen met ouders en leerlingen over het thuisonderwijs tijdens de thuisquarantaine.
 • Naast mondkapjes zijn er geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig op school.
 • Voor vragen en richtlijnen over gymles, kijk bij het overzicht van protocollen van KVLO.
 • De reguliere leerplicht is van kracht. Dat betekent dat leerlingen zowel het fysieke onderwijs als het online onderwijs verplicht zijn te volgen.
 • Goed ventileren is belangrijk om de kans op verspreiding van virussen, zoals corona, te verkleinen. Lees op lesopafstand.nl meer over ventileren op school.
 • Leerlingen komen nog steeds zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school om de druk op het openbaar vervoer te verminderen. Scholen maken afspraken met de regionale vervoerder over het gebruik van openbaar vervoer. Scholen die dagelijks minder dan 100 leerlingen met het OV naar school krijgen, zijn - na eenmalige afmelding bij de vervoerder - uitgezonderd van deze afspraken. Bekijk hier het afsprakenkader Veilig Vervoer VO
 • Scholen melden zich bij de GGD wanneer er sprake is van één of meer bevestigde besmettingen.  

Vragen van leerlingen en antwoorden daarop vind je bij de informatie voor jongeren over de middelbare school.

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) zijn open voor alle leerlingen. Leerlingen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Leerlingen en onderwijspersoneel houden wel nog zo veel als mogelijk afstand tot elkaar. Cohortering, klassen verdelen in subgroepjes, is niet meer nodig.

De PO-Raad en bonden hebben een protocol voor het voortgezet speciaal onderwijs gepubliceerd.

Zelftesten

Iedere leerling en leraar die (nog) niet volledig gevaccineerd is, dient preventief twee keer per week een zelftest uit te voeren. Alle scholen hebben hiervoor zelftesten ontvangen. Het testen gebeurt altijd op vrijwillige basis en kan dus niet worden afgedwongen. Wie een negatieve uitslag op een zelftest heeft, kan naar school. Is de uitslag van de test positief, dan is het advies om nog een test bij de GGD te doen. Lees meer over zelftesten op school.

Bij een besmetting in de klas hoeven leerlingen en personeel die al minstens twee weken volledig gevaccineerd zijn, niet in quarantaine. Overige leerlingen en leraren wel. Als zij na 5 dagen een negatieve test hebben ontvangen, kunnen zij weer naar school komen.

Mondkapjes

In het voorgezet (speciaal) onderwijs dragen leerlingen en leerkrachten niet-medische mondkapjes buiten de les. Het gaat om situaties waarin leerlingen en onderwijspersoneel geen anderhalve meter afstand kunnen houden, zoals op gangen en in aula's. Als leerlingen en leerkracht in de klas op voldoende afstand van elkaar kunnen zitten, mogen de mondkapjes weer af.

Voor sommige leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs is het dragen van een mondneusmasker niet realistisch. Bijvoorbeeld bij leerlingen die vanwege hun beperking of zorgbehoefte sterk afhankelijk zijn van nabijheid of gelaatsuitdrukkingen. Het is aan de schoolleiding om in overleg met de medezeggenschapsraad te bepalen voor welke leerlingen het dragen van een mondneusmasker reëel is.

Zorg op school

De medische protocollen die gangbaar zijn binnen de school, blijven gewoon gelden. Voor medisch handelen en zorgverlening, zoals algemene dagelijkse levensverrichtingen of ondersteuning bij de toiletgang, wordt geadviseerd extra persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken, zoals een niet-medisch mondneusmasker.

Is het voor medisch handelen of zorgverlening nodig om langere tijd in de directe nabijheid van de leerling te zijn? Dan adviseert het RIVM een chirurgisch mond-neusmasker. Dit geldt voor situaties waarbij verzorgers langer dan 3 minuten op minder dan 30 centimeter van het gezicht van een kind zijn.

Er zijn leerlingen die vanwege hun beperking of specifieke medische achtergrond een extra gezondheidsrisico lopen. Bij vragen of twijfel overleggen ouders of verzorgers met de behandelend arts van de leerling of het voor dit kind veilig is om naar school te gaan.

Leerlingenvervoer voortgezet speciaal onderwijs

De gemeente organiseert het leerlingenvervoer voor leerlingen in het vso weer zoals voorheen. De gezondheidscheck wijst uit of een leerling vervoerd kan worden. Bij voertuigen waar chauffeur en kinderen anderhalve meter afstand kunnen houden, zijn geen extra maatregelen nodig. Als dat niet kan, draagt de chauffeur een chirurgisch mondkapje. Kinderen dragen bij voorkeur ook een mondkapje. Lees meer over de protocollen voor leerlingenvervoer.

Leerlingen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en ook altijd met openbaar vervoer naar school gingen, kunnen dat blijven doen.

Verdere maatregelen voor het vso

 • Teamoverleggen kunnen weer plaatsvinden op school, met inachtneming van de anderhalvemetermaatregel.
 • Ouders en externen mogen weer in de school komen als zij anderhalve meter afstand houden van leerlingen en volwassenen. Zo zijn oudergesprekken bijvoorbeeld weer mogelijk.
 • Voor vragen en richtlijnen over gymles, kijk bij het overzicht van protocollen van KVLO.
 • Leerkrachten, ouders en kinderen die terugkomen uit een land met code oranje of rood gaan bij thuiskomst tien dagen in quarantaine. Scholen hoeven geen verzuimmelding te doen als kinderen door deze quarantaine niet naar school kunnen. Scholen moeten zoveel mogelijk overleggen met ouders en leerlingen over thuisonderwijs tijdens de thuisquarantaine.
 • Scholen melden zich bij de GGD wanneer er sprake is van een of meer bevestigde besmettingen.
 • Goed ventileren is belangrijk om de kans op verspreiding van virussen, zoals corona, te verkleinen. Lees op lesopafstand.nl meer over ventileren op school.

Testen en thuisblijven

Thuisblijven

Iedereen met coronagerelateerde klachten blijft thuis en laat zich testen. Ook wanneer een van je contacten corona heeft, kan het zijn dat je in quarantaine moet. Kinderen tussen 0 en 12 jaar met milde klachten (neusverkouden en/of keelpijn) mogen wel naar de dagopvang, school en de bso.

Testen

Onderwijspersoneel krijgt voorrang bij het testen.

Wil je meer weten over het testbeleid van onderwijspersoneel en het advies voor testen van kinderen en jongeren, bijvoorbeeld bij klachten of wanneer er een besmetting binnen een klas is? Kijk dan op de pagina Vragen over het testbeleid.  

Meer informatie

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.