Prevalentie van psychiatrische stoornissen bij Nederlandse adolescenten

In het onderzoek 'Prevalentie van psychiatrische stoornissen bij Nederlandse adolescenten' werden jongeren van 13 tot 18 jaar en hun ouders geïnterviewd. Deze steekproef werd getrokken uit een grotere groep die eerder deelnam aan een vragenlijstonderzoek. Dankzij het gebruik van gestructureerde interviews was het mogelijk om uitspraken te doen over het voorkomen van veertig psychiatrische stoornissen zoals beschreven in de 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders' (2000) bij de jeugd in deze leeftijdsgroep.

Instelling

Sophia Kinderziekenhuis / Erasmus MC

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek

Jaar dataverzameling

1993

Instrumenten

Gebruikte instrumenten zijn de Diagnostic Interview Schedule for Children (DISC-C & DISC-P) en de Children's Global Assessment Scale (CGAS).

Afname

26 interviewers werden getraind in afname van de DISC-C en DISC-P. Zij interviewden ouders en kinderen en vulden daarna de CGAS in.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Het onderzoek is gericht op Nederlandse 13-18-jarigen.

Steekproefgrootte

Bij 312 ouder- en kinderparen is een gestructureerd interview afgenomen. Deze onderzoeksgroep werd geselecteerd op basis van een bepaalde norm van de Child Behaviour Checklist en at random geselecteerd uit een grotere steekproef van 853 ouder- en kinderparen die schriftelijke vragenlijsten invulden. De respons in de eerste fase (schriftelijke vragenlijst) was 82,2 procent. Van de 853 ouder- en kindparen stemden 780 (92,4 procent) in met een verder interview. 312 werden hieruit geselecteerd, waarvan uiteindelijk 274 interviews (87,7 procent) met ouders en 272 interviews (87,2 procent) met kinderen overbleven. Er zijn geen noemenswaardige verschillen in selectiviteit van de non-respons gevonden.

Leeftijd

Over de leeftijdverdeling wordt niet gerapporteerd in de geraadpleegde bronnen. De auteurs maken gebruik van een statistisch programma om de prevalenties te corrigeren voor scheefheid van sekse- en leeftijdverdeling.

Verdeling sekse

Over de sekseverdeling wordt niet gerapporteerd in de geraadpleegde bronnen. De auteurs maken gebruik van een statistisch programma om de prevalenties te corrigeren voor een onevenwichtige sekse- en leeftijdverdeling.

Kwaliteit van het onderzoek

Criteria
Is de methode van dataverzameling beschreven? Ja
Is de plaats / setting van dataverzameling beschreven? Ja
Is de periode waarin dataverzameling plaatsvond beschreven? Nee
Criteria
Beschrijving selectiviteit steekproef
Is de leeftijd beschreven? Ja
Is de sekseverdeling beschreven? Nee
Is de verdeling naar etnische herkomst beschreven? Nee
Is de verdeling naar urbanisatiegraad beschreven? Ja
Is de verdeling naar opleidingsniveau beschreven? Nee
Is de verdeling van sociaal-economische status beschreven? Nee
Beschrijving rekrutering steekproef
Is de manier waarop de selectie van de steekproef plaatsvond beschreven? Ja
Is er volgens de onderzoekers sprake van selectiviteit van non-respons? Onbekend
Representativiteit steekproef
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. leeftijd? Ja
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. sekse? Ja
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. urbanisatiegraad van de woonplaats? Ja
Is de steekproef volgens de onderzoekers representatief m.b.t. sociaal-economische status van de ouders/opvoeders? Onbekend
Steekproefgrootte
Is beschreven of de steekproefgrootte volgens de onderzoekers voldoende is voor betrouwbare uitspraken? Nee
Criteria
Is beschreven welke vragen of instrumenten zijn gebruikt voor de berekening van de prevalenties? Ja
Criteria
Is de data-cleaning beschreven? Nee
Zijn datamanipulaties cq berekeningen beschreven? Nee
Is er een beschrijving van de gebruikte statistische methoden? Ja
Criteria
Is beschreven of er een proefleider aanwezig was tijdens de afname? Ja
Is beschreven hoeveel tijd de respondenten hadden voor het beantwoorden van de vragen? Nee
Is beschreven hoe men is omgegaan met de privacy van de respondenten tijdens de afname? Nee

Publicatiegegevens

Verhulst, F.C., Ende, J. van der, Ferdinand, R.F., Kasius, M.C. (1997). 'De prevalentie van psychiatrische stoornissen bij Nederlandse adolescenten'.