Wat werkt bij besluitvorming?

Hulpverleners vinden het beslissen over welke hulp het gezin nodig heeft niet gemakkelijk. Door onderzoek weten we waar de knelpunten en aandachtspunten in het besluitvormingsproces zitten.

Zorgvuldigheid

Een zorgvuldig besluitvormingsproces is een voorwaarde voor effectieve hulp. De besluitvorming maakt deel uit van het hulpverleningsproces dat ouders en kinderen doorlopen wanneer zij problemen ervaren. Het gaat daarbij niet alleen om de formele beschikkingen die gemeenten afgeven voor geïndiceerde jeugdhulp, maar ook om doorverwijzing door andere instellingen, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een goede, zorgvuldige besluitvorming draagt bij aan een effectief hulpaanbod voor ouders en kinderen. Het proces zou zo uitgevoerd moeten worden dat de kans groot is dat ouders en kinderen de hulp accepteren en er daadwerkelijk baat bij hebben.

Effectieve besluitvorming

Drie elementen dragen bij aan een effectieve besluitvorming: 

  • Professioneel beslissen
    Professioneel beslissen betekent dat hulpverleners doelgericht en gestructureerd tot een oordeel komen over het probleem en de beslissing over de benodigde hulp. Een professionele besluitvorming betekent ook dat het voor alle betrokkenen duidelijk is welke beslissing genomen wordt en dat die beslissing helder onderbouwd is.
  • Beslissen gebaseerd op onderzoek of ervaring
    Een effectieve besluitvorming is gebaseerd op effecten die blijken uit onderzoek of praktijk. Dat betekent dat hulpverleners gebruikmaken van kennis over psychologische en pedagogische theorieën en actuele kennis over de werkzame aanpak bij specifieke problemen. Op deze website vind je informatie over wat werkt bij allerlei onderwerpen. Een overzicht van interventies is te vinden in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Deze interventies zijn op zijn minst goed onderbouwd en erkend door een onafhankelijke erkenningscommissie.
  • Beslissen in dialoog
    'Besluitvorming in dialoog' houdt in dat ouders en kinderen actief betrokken worden bij de besluitvorming over de benodigde hulp. Zo kan de hulpverlener samen met de ouders en kinderen hun vaardigheden en sociaal netwerk in kaart brengen en besluiten hoe die ingezet kunnen worden om het probleem te verhelpen. Daarbij kan de hulpverlener inzichten gebruiken uit activerende benaderingen zoals de Eigen Kracht-conferenties, waarbij gezinnen zelf de verantwoordelijkheid nemen om hun problemen aan te pakken en daarbij hun familieleden, buren en vrienden inschakelen.

Deze drie kwaliteitskenmerken gelden voor instellingen in de jeugdzorgketen, waarbij de concrete invulling met instrumenten en interventies verschilt per organisatie.

Meer informatie

Meer informatie over de kwaliteitskenmerken van het besluitvormingsproces en over werkwijzen en middelen die hulpverleners gebruiken, vind je in het onderzoeksrapport Beslissen over effectieve hulp: wat werkt in indicatiestelling? (2013)  Auteurs: C, Bartelink, I. ten Berge, T. van Yperen.

Lees ook

Alle pagina’s over beslissen over hulp

Naar het overzicht