Voortijdig schoolverlaten en verzuim

Definitie

Wat is schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten en wat zijn thuiszittende leerlingen?

Schoolverzuim

We spreken van  schoolverzuim wanneer een leerling niet op school aanwezig is op momenten dat hij aanwezig moet zijn. Verzuim is geoorloofd wanneer de school toestemming heeft gegeven, of er een geldige reden voor is, zoals ziekte. Is dat niet het geval dan noemen we dat ongeoorloofd verzuim (spijbelen) Wettelijk gezien is spijbelen in de leerplichtige leeftijd een overtreding van de Leerplichtwet. Regelmatig spijbelen kan een voorbode zijn van voortijdig schoolverlaten (vsv).

Thuiszittende leerlingen

Thuiszittende leerlingen zijn kinderen en jongeren die ongeoorloofd verzuimen. Een jongere die een vrijstelling voor de leerplicht heeft ontvangen, is géén thuiszittende leerling. Er zijn twee groepen thuiszittende leerlingen:

  • Leer- en kwalificatieplichtige kinderen en jongeren die niet op een school staan ingeschreven, zonder dat daarvoor op grond van de Leerplichtwet vrijstelling is gegeven (absoluut verzuim).
  • Leer- en kwalificatieplichtige kinderen en jongeren die wel op een school staan ingeschreven, maar langer dan 4 weken ongeoorloofd verzuimen (relatief verzuim). Zij heten ook wel thuiszitters.

Leerplichtigen kunnen om verschillende redenen (tijdelijk) worden vrijgesteld van de leerplicht, bijvoorbeeld omdat ze op psychische of medische gronden niet kunnen deelnemen aan (volledig) onderwijs, of omdat ze onderwijs volgen in het buitenland. Ouders moeten bij de leerplichtambtenaar een beroep doen op een vrijstelling.

Schooluitval

Wanneer een leerling zijn opleiding zonder diploma verlaat en evenmin doorstroomt naar een andere onderwijssoort spreken we van schooluitval. Een deel van de leerlingen dat uitvalt, begint na verloop van tijd opnieuw aan een opleiding, bijvoorbeeld in het voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen (VAVO).

Voortijdig schoolverlaten

Degenen die niet terug naar school gaan, worden vsv’ers genoemd. Zij zijn niet in het bezit van een mbo niveau 2, havo of vwo-diploma en beschikken daarom niet over een startkwalificatie. Verschillende factoren vergroten de kans dat jongeren voortijdig de school verlaten, veel spijbelen is daar een van. Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten hebben dus met elkaar te maken, maar zijn niet hetzelfde. In dit dossier komen aspecten van beide onderwerpen aan bod.

Vragen?

Vincent Fafieanie is contactpersoon.

Foto Vincent  Fafieanie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies