• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Transformatie jeugdhulp

Wet passend onderwijs

Hoofdpunten van de 'Wet passend onderwijs' zijn:

 • Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen zes tot tien weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod op de eigen, een andere reguliere of een speciale school binnen de regio regelen.
 • De school regelt de extra ondersteuning in de klas of een plek op een andere school of de plaatsing in het speciaal onderwijs. De landelijke indicatiesystematiek wordt afgeschaft.
 • Het accent verschuift van het medisch labelen van kinderen, naar wat zij daadwerkelijk nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. In de wet wordt dan ook gesproken van onderwijsondersteuning van leerlingen.
 • Scholen stellen een ondersteuningsprofiel op. Hierin geven zij aan welke onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden.
 • Leraren worden opgeleid in het omgaan met verschillende soorten leerlingen in de klas. Hierdoor kunnen leerlingen zo veel mogelijk extra ondersteuning in de klas krijgen, in plaats van daar buiten.
 • Er worden twee keer 75 samenwerkingsverbanden geformeerd (in het primair en het voortgezet onderwijs). Hierin werken regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen.
 • De samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden verantwoordelijk voor de lichte en zware ondersteuning.
 • Samenwerkingsverbanden krijgen een eigen budget voor extra ondersteuning.
 • De financiële middelen worden naar rato van het aantal leerlingen verdeeld over de samenwerkingsverbanden. Hiervoor is een overgangsregeling van vijf jaar geldig.
 • Samenwerkingsverbanden kunnen aan scholen extra onderwijsondersteuning in de klas toekennen voor leerlingen die dat nodig hebben.
 • Samenwerkingsverbanden stellen een ondersteuningsplan op waarin zij onder meer aangeven welk niveau van basisondersteuning zij bieden, hoe zij met elkaar een samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen hebben gecreëerd, hoe de beschikbare middelen worden verdeeld, op welke wijze verwijzing naar het (voortgezet)speciaal onderwijs plaatsvindt en hoe zij ouders informeren.
 • Ouders en leraren hebben via de ondersteuningsplanraad instemmingsrecht op het beleid en de verdeling van het budget van het samenwerkingsverband.

De volledige tekst van de wet kunt u vinden op Overheid.nl.

Vragen?

Marloes Driedonks is contactpersoon.

Foto Marloes Driedonks

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.