Scheiding

Literatuur

Hier vindt u een selectie van relevante literatuur.

Beschrijving van de herziene Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Het artikel beoogt daarmee kinder- en jeugdpsychotherapeuten en andere specialisten in de jeugdhulp te wijzen op het bestaan van de richtlijn, de weg te wijzen in deze herziene versie en informatie te geven over de belangrijkste wijzigingen.

De herziene Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen

Steeds meer kinderen groeien op in een eenoudergezin of in een stiefgezin. Kinderen uit deze nieuwe gezinnen hebben gemiddeld meer problemen dan andere kinderen, ook op school. De auteurs geven adviezen over hoe als leerkracht of begeleider om te gaan met deze leerlingen en hun (stief)ouders. Deze kinderen hebben onder andere te maken met het wonen in twee huizen, loyaliteitsconflicten, oudervervreemding en rouw. Dit heeft invloed op de schoolresultaten en het welzijn van het kind. De school is vaak de stabiele factor. Wanneer de leerling goed contact heeft met de leerkracht en de medeleerlingen zal hij op school veel steun kunnen ervaren. Bevat verder recente onderzoekscijfers en praktische tips.

De auteur geeft aan wat er gedaan moet worden voor kinderen van gescheiden ouders. Zo moet de aandacht gericht worden op het uitvoeren van extra ontwikkelingstaken. De kinderen moeten daarvoor de juiste vaardigheden aangereikt krijgen. Ouders en professionele ondersteuners kunnen hieraan een bijdrage leveren.

De publicatie bestaat uit drie delen. In het eerste gedeelte wordt de "Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding", bekeken vanuit het perspectief van het kind. In het tweede gedeelte wordt ingegaan op het spanningsveld tussen de gerechtelijke en de administratieve echtscheiding. Dit gedeelte wordt afgesloten met een analyse van de toegevoegde waarde van de rechter als de partijen het eens zijn over de echtscheiding en de gevolgen. Het derde gedeelte gaat over de toekomstige ontwikkelingen die te verwachten zijn op het gebied van echtscheidingsrecht.

Opvoeden gaat makkelijker als ouders elkaar steunen en op een constructieve en positieve manier met elkaar communiceren. In sommige gezinnen blijkt een gebrek aan communicatie en samenwerking tussen ouders het bereiken van een positief opvoedklimaat in de weg te staan(o.a. Davies et al., 2002; Grych & Fincham, 2001). De module partnersteun binnen het Triple P leert ouders hoe zij, ook na een echtscheiding, een team kunnen vormen rond de opvoeding van hun kinderen door het gebruik van positieve communicatietechnieken en vaardigheden voor probleemoplossing (Sanders, Markie- Dadds en Turner, 2007). Bij gezinnen waar zowel opvoed als relatieproblematiek een rol speelt toont onderzoek aan dat de inzet van de module partnersteun leidt tot een afname in het probleemgedrag van het kind en het vijandig gedrag tussen ouders en een toename van het probleemoplossend vermogen (Dadds, Schwartz & Sanders, 1987, Sanders, Markie-Dadds, Tully & Bor, 2000). De auteur heeft met dit artikel in 2009 de MKD-penning van de Stichting Steunfonds Medisch Kleuterdagverblijven gewonnen.

Volledig artikel

Een praktische handleiding voor scheidende mensen biedt een overzicht van alle aspecten in het echtscheidingstraject. Ook laat de auteur zien hoe je met al je gevoelens in deze chaos een effectieve weg kunt vinden. Bevat tevens praktijkvoorbeelden en concrete werkoefeningen, tips en tools.

Globaal eindigt een op de drie huwelijken in een scheiding. In veel gevallen zijn kinderen betrokken bij deze scheidingen. Besproken wordt de betekenis van echtscheiding in het leven van kinderen. Groenhuijsen deed bij de Raad voor de Kinderbescherming ruim ervaring op met ouders en kinderen na echtscheiding. Kinderen blijken weinig, te ongenuanceerd en vaak onjuist in beeld te zijn als het gaat om echtscheiding. De auteur richt zicht op ouders, grootouders en leerkrachten en ook op advocaten, kinderrechters en hulpverleners. Bevat verder praktische adviezen en richtlijnen.

Per jaar krijgen 70.000 thuiswonende kinderen en jongeren in Nederland te maken met de scheiding van hun ouders. Bijna eenderde van deze groep ouders was niet getrouwd, maar woonde samen. Scheidingskinderen blijken bijna twee keer zoveel problemen te vertonen dan kinderen uit intacte gezinnen. Het rapport is geschreven in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming. Er wordt gerapporteerd over meer dan 150 recente sociaal wetenschappelijke studies uit binnen- en buitenland. Bovendien worden de resultaten gepresenteerd van een nieuwe Nederlandse studie onder 1659 jongeren van 12-16 jaar.

Kinderen die een scheiding meemaken komen in de Nederlandse literatuur zelf weinig aan het woord. In dit boek staan de ervaringen en gevoelens van kinderen ten aanzien van de scheiding van hun ouders centraal. De auteurs hebben tweeëntwintig kinderen tussen de 10 en 14 jaar gesproken. Vooral de nieuwe woonsituatie en het contact met hun ouders krijgen aandacht. De kinderen geven zelf adviezen voor gescheiden gezinnen. Ouders en beroepskrachten kunnen hierdoor beter begrijpen wat er in kinderen omgaat en hoe ze rekening met hen kunnen houden.

Since the 1970s policy-makers and advocates for mothers, fathers, and children have attempted to remedy some of the inherent problems of divorce through public policy. This legislation has taken the form of mandated mediation, legal presumptions for particular custodial arrangements, child support orders, divorce education programs for parents, and parenting plans. The author presents a historical overview and gives an assessment and review of their effectiveness.

De auteur informeert en ondersteunt ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn en biedt perspectief op een gezonde ontwikkeling van hun kind.

Vragen?

Harmke Bergenhenegouwen is contactpersoon.

Foto Harmke  Bergenhenegouwen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies