Residentiële jeugdhulp

Richtlijnen

In een richtlijn of standaard staat welke acties u bij bepaalde problematiek kunt ondernemen op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding of behandeling. Ze zijn voor en door de beroepsgroep gemaakt en vaak geautoriseerd door beroepsverenigingen.

Auteurs:

M. de Lange, A. Addink, M. Haspels et al.

Autorisatie:

BPSW, NIP en NVO

In beheer bij:

Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Deze richtlijn richt zich op residentiële jeugdhulp zoals die gegeven wordt in leefgroepen. De richtlijn bevat aanbevelingen, methodieken en interventies voor de dagelijkse opvoeding en begeleiding, het specifiek opvoeden (waarbij de opvoeders hun handelen toespitsen op de problematiek van de jeugdige) en de behandeling. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Auteurs:

C. Bartelink, R. van Vianen, E. Mourits et al.

Autorisatie:

BPSW, NIP en NVO

In beheer bij:

Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Deze richtlijn is bedoeld voor jeugdprofessionals die te maken hebben met een crisissituatie. Van een crisissituatie is sprake als een situatie (levens)bedreigend is voor de jeugdige of voor gezinsleden. De richtlijn Crisisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming gaat over jeugdigen van 0 tot 18 jaar (met uitloop tot 23 jaar) die thuis of in een pleeggezin wonen en bij wie een crisisplaatsing overwogen wordt. Deze richtlijn helpt professionals in de jeugdhulp om weloverwogen te besluiten over uithuisplaatsingen in crisissituaties. Alle interventies zijn gericht op herstel van het evenwicht thuis, en – als de jeugdige uit huis geplaatst is – op terugkeer van de jeugdige. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Auteurs:

C. Bartelink, I. ten Berge en R. van Vianen

Autorisatie:

BPSW, NIP en NVO

In beheer bij:

Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

De (gedwongen of vrijwillige) uithuisplaatsing van een kind of jongere is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het heeft veel gevolgen voor de betrokken jeugdige(n) en de ouders. In dergelijke beslissingen wegen verschillende belangen mee, en de uitkomst is vaak onzeker. De informatie die jeugdprofessionals hebben is vaak niet compleet. De Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming tracht alle kennis en ervaring te bundelen en het proces van een uithuisplaatsing inzichtelijker te maken. De richtlijn geeft de momenten in het proces aan waarop er keuzes gemaakt kunnen worden, en voorziet in aanbevelingen. Daarmee geeft de richtlijn jeugdprofessionals een kader voor het nemen van beslissingen. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Zoek naar meer richtlijnen voor de jeugdsector in de databank Richtlijnen.

Vragen?

Anne Addink is contactpersoon.

Foto Anne  Addink

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies