ADHD

Richtlijnen

In een richtlijn of standaard staat welke acties u bij bepaalde problematiek kunt ondernemen op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding of behandeling. Ze zijn voor en door de beroepsgroep gemaakt en vaak geautoriseerd door beroepsverenigingen.

Auteurs:

Ontwikkeld door Akwa GGZ

Autorisatie:

Onbekend

In beheer bij:

Akwa GGZ

Goede begeleiding en behandeling kan het gedrag dat met ADHD gepaard gaat normaliseren en de prognose sterk verbeteren. De juiste kennis van ADHD is voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg van belang om onderdiagnostiek én overdiagnostiek te voorkomen. Daarom is een breed gedrag zorgstandaard ontwikkeld voor de diagnose en behandeling van kinderen en jongeren (0-18 jaar) en volwassen (18 jaar en ouder) met ADHD. De standaard gaat in op de inhoud en organisatie van zorg, waarbij het perspectief van patiënten centraal staat.

Auteurs:

F. Boer, B. van den Hoofdakker, P. Prins et al.

Autorisatie:

BPSW, NIP en NVO

In beheer bij:

Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Jeugdprofessionals die in de jeugdhulp en jeugdbescherming werken, treffen vaak kinderen en jongeren met verschillende problemen van sociale, emotionele en gedragsmatige aard. ADHD kan daar onderdeel van uitmaken. Met behulp van de Richtlijn ADHD voor jeugdhulp en jeugdbescherming kunnen jeugdprofessionals nagaan welke betekenis dit heeft voor de verdere behandeling of begeleiding. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Auteurs:

F. Boer en G. van de Glind

Autorisatie:

Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland

In beheer bij:

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

Deze richtlijn geeft professionals in de jeugdgezondheidszorg (jgz) praktische handvatten voor hoe om te gaan met kinderen en jongeren met (vermoedelijke) ADHD en hun ouders. De richtlijn ondersteunt de onderlinge samenwerking en communicatie bij het signaleren en in kaart brengen van klachten die gerelateerd zijn aan ADHD. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het proces van signaleren, begeleiden, nader onderzoeken en begeleiding naar verdere diagnostiek.

Auteurs:

V. Hendriks, R. Spijkerman et al.

Autorisatie:

Onbekend

In beheer bij:

Stichting Resultaten Scoren

Deze richtlijn is een leidraad voor de screening, diagnostiek en behandeling van jongeren met ADHD en problematisch middelengebruik of verslaving. De richtlijn vat de wetenschappelijke literatuur samen en doet, op basis van onderzoeksbevindingen en praktijkervaring, gerichte aanbevelingen voor kinderen met ADHD. De richtlijn is bedoeld voor onder meer behandelaren in de jeugdverslavingszorg, de jeugd-GGZ, professionals in de eerste lijn en medewerkers in de jeugdzorg.

Auteurs:

F. Stijntjes, L. Hassink-Franke, A. Kruishoop et al.

Autorisatie:

NHG-Autorisatiecommissie

In beheer bij:

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

De NHG-Standaard ADHD bij kinderen geeft richtlijnen voor de herkenning, diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Deze richtlijn geeft  handvatten voor het herkennen van gedrag dat past bij ADHD, voor het in kaart brengen van de ernst van de gedragsproblematiek en voor het starten en controleren van de behandeling. Ook geeft zij aanbevelingen wanneer naar welke behandelaar verwezen moet worden.  De richtlijn is ontwikkeld voor huisartsen, jeugdartsen, kinder- en jeugdpsychiaters, kinderartsen, psychologen en orthopedagogen. 

Auteurs:

J. Heiner et al.

Autorisatie:

AJN, FVGGZ, NIP, BPSW, NVO, NCTV, NVKM NVN, NVvP, NVP

In beheer bij:

Trimbos-instituut

Deze multidisciplinaire richtlijn is geschreven voor iedereen die bij de professionele zorg voor kinderen en jongeren met ADHD betrokken is. De richtlijn richt zich in het bijzonder op professionals die zich bezighouden met diagnostiek en behandeling.

Auteurs:

Uitgevoerd door UMC Utrecht en UMC Groningen

Autorisatie:

Nog in ontwikkeling

In beheer bij:

Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz

Deze module is nog in ontwikkeling.

Psychofarmaca hebben een centrale plaats in de behandeling van psychische aandoeningen. Hoewel deze middelen zeer effectief kunnen zijn bij de juiste indicatie, kunnen psychofarmaca ook diverse (ongewenste) neveneffecten veroorzaken. Deze module geeft aanbevelingen voor zorgprofessionals, patiënten en familieleden die te maken hebben met psychofarmaca. De module heeft betrekking op alle patiënten die psychofarmaca (gaan) gebruiken, zowel binnen als buiten de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Deze module richt zich niet specifiek op kinderen en jongeren.

Zoek naar meer richtlijnen voor de jeugdsector in de databank Richtlijnen.

Vragen?

Gert van den Berg is contactpersoon.

Foto Gert van den Berg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies