Pesten

Literatuur

Hier vindt u een selectie van relevante literatuur.

Therapeutisch werkboek voor gepeste kinderen, met informatie en opdrachten waardoor de gepeste een handreiking krijgt om zijn situatie te analyseren, er lering uit te trekken en opnieuw zelfvertrouwen op te bouwen.

Bestelinformatie

De auteurs geven een uitgebreide inleiding op het onderwerp 'pesten op school'. Ook geven zij een overzicht van Nederlandstalige interventieprogramma's die zijn onderzocht op effectiviteit tegen pesten en gepest worden, of tegen gedrag dat verband houdt met pesten.

Dit is tweede deel in de serie Interventies in het onderwijs, een drietal themaboeken over schoolpsychologie waarin theorie, adviezen en interventies bij problemen in onderwijs besproken worden. Dit tweede deel gaat over gedrag op school. Belicht worden interventies om gedrag positief te beïnvloeden in bijvoorbeeld actief burgerschap, verzuim, pesten en seksuele vorming.

De auteurs bieden verschillende opdrachten aan voor leerkrachten en intern begeleiders van de basisschool om het groepsgevoel positief te stimuleren. Daarmee kunnen ze leerlingen sociale vaardigheden leren, zoals afspraken maken, problemen samen oplossen, omgaan met pesten en grenzen aangeven.

De auteur geeft een (historisch) overzicht over hoe in het onderwijs de laatste 25 jaar geprobeerd is het pesten aan te pakken. Daarbij hanteert hij de visie dat je de aanpak niet alleen moet richten op de pesters maar ook aandacht moet geven aan de gepesten en de omstanders. Een louter pedagogische aanpak blijkt niet echt te werken. Beschreven wordt een aantal aanpakken die in de praktijk succesvol zijn gebleken. Daarbij ook aandacht voor de rol van de ouders en hoe je met hen in deze, soms delicate, omstandigheden kunt samenwerken. De rode draad zijn vier elementen: verbinding, loyaliteit, herstelgericht werken en de Transactionele Analyse.

Agressie bij kinderen is een acuut probleem. Het wordt vaak gelijkgesteld met vechten of schelden. Er bestaan echter ook subtielere vormen van agressie, die diepe wonden kunnen slaan: roddelen, kinderen uitsluiten of negeren, manipuleren, de zogenaamde relationele agressie. De auteurs beschrijven hoe relationele agressie is te herkennen, waarom preventie belangrijk is, hoe je slachtoffers kunt helpen en daders kunt begeleiden en wat te doen als relationele agressie uitmondt in echt pestgedrag. De auteurs volgden drie jaar lang 600 basisschoolkinderen om tot hun bevindingen te komen.

De 'veiligheidskaart' is een instrument voor scholen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Hiermee kunnen zij hun veiligheidsbeleid toetsen aan wat wettelijk verplicht is en wat zij extra kunnen doen aan een veilig schoolklimaat. Met deze checklist kan de school het beleid verbeteren en vertalen in een concreet veiligheidsplan. Verder wordt een toelichting gegeven op verschillende toetsingsonderdelen, en wordt verwezen naar de verschillende wetten waar de veiligheidskaart betrekking op heeft.

Checklist

Aan de orde komen leefstijl (roken, alcoholgebruik, overgewicht, cannabisgebruik en riskant seksueel gedrag) en psychische problemen (emotionele problemen en gedragsproblemen) onder de Nederlandse jongeren. Het blijkt jongeren met een ongezonde leefstijl zich doorgaans niet tot één leefstijlfactor. Het zijn vaak dezelfde jongeren die bij voorbeeld alcohol drinken en roken, of roken en blowen. Dit heeft belangrijke consequenties. De gezondheid van de Nederlandse jeugd is over het algemeen goed. Vergeleken met de volwassen Nederlanders, maar ook ten opzichte van leeftijdsgenoten in andere landen, is onze jeugd zeer gezond. De leefstijl van een groot deel van de jongeren brengt echter gezondheidsrisico's met zich mee. Een klein deel van alle jongeren van 12 tot 16 jaar (minder dan 5 procent) drinkt alcohol, rookt, blowt én vertoont seksueel gedrag. Agressieve jongeren vertonen gedragingen als veel vechten, pesten en plagen, ongehoorzaamheid en het vernielen van spullen van zichzelf en anderen. Een ongezonde leefstijl zorgt ook op de lange termijn voor problemen. Het is belangrijk nu al in te zetten op gezondheidsbevorderende interventies bij de jeugd.

Volledige publicatie

Virtuele confrontaties, digitaal pesten dus, raken de privésfeer; via de computer thuis of de mobiele telefoon. Getuigen zijn er vaak niet, ingrijpen is lastig of gebeurt niet. In feite is het slachtoffer nergens meer veilig. Limper beschrijf in deze brochure wat digitaal pesten is en hoe het kan worden aangepakt.

Helaas komt het pesten van kinderen op school nog heel veel voor, zowel onder schooltijd als in de vrije tijd. Dit praktisch werkboek verschaft docenten, ouders, leerlingen en de slachtoffers informatie over het signaleren van dit hardnekkig verschijnsel, en concrete hulp bij het bestrijden ervan. Uit de inhoud: - Wat is pestgedrag, en waarom ontstaat het? - Waarom wordt het toegelaten of niet herkend? - Wat kunnen we er concreet aan doen? - Spelen en oefeningen voor in de klas om pestgedrag te voorkomen of te bestrijden. Het kan zonder veel voorbereiding in ieder schooltype gebruikt worden met kinderen van 8 - 14 jaar.

Vragen?

Charlotte Dopper is contactpersoon.

Foto Charlotte  Dopper

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies