Pesten

Wet- en regelgeving

Op het gebied van pesten zijn er diverse wetten en regels van toepassing die gericht zijn op het voorkomen en het aanpakken van pesten. Op deze pagina vindt u een overzicht van de wet- en regelgeving rondom pesten.

Wet Veiligheid op school

Scholen in het primair- en voortgezet onderwijs zijn verplicht zorg te dragen voor een sociaal veilige school. De scholen mogen zelf bepalen hoe ze dit aanpakken. Wel moeten ze kunnen aantonen dat leerlingen zich veilig voelen en moet de sociale veiligheid van de leerlingen periodiek worden gemeten. Daarnaast moeten de scholen zorgen voor een verantwoordelijke voor de coördinatie van het pestbeleid en een vast aanspreekpunt voor leerlingen en ouders in het kader van pesten. Soms lukt het niet om met de maatregelen het pesten terug te dringen. In zo’n geval kan een anti-pestprogramma behulpzaam zijn.

Veiligheidsplan en antipestprotocol

Scholen zijn verplicht hun leerlingen en personeel te beschermen tegen alle vormen van geweld, dus ook tegen pesten. Dat staat in de Arbowet. In aanvulling op de Arbowet hebben werkgevers en werknemers in de cao afgesproken dat elke school een veiligheidsplan moet hebben. Dit plan heet ook wel het plan voor veiligheid, gezondheid en milieu. Hierin staat wat de school doet aan fysieke veiligheid (inrichting van het schoolgebouw) en sociale veiligheid (omgaan met bijvoorbeeld agressie en geweld). Het veiligheidsplan is verplicht voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Een onderdeel van dit plan is een antipestprotocol. Een antipestprotocol geeft kinderen, leerkrachten en ouders duidelijkheid over hoe gehandeld wordt in het geval van pesten op school.

Klachtrecht

De Kwaliteitswet verplicht scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, maatregelen te treffen voor de behandeling van klachten over pesten, agressie of andere vormen van onveiligheid. Leerlingen, ouders en personeelsleden moeten een klacht kunnen indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie waarbij de school zich aangesloten heeft.

Pesten strafbaar?

Pesten is soms strafbaar. Als een leerling betrokken is bij pesterijen kan de school met de ouders in gesprek gaan. Bij ernstige belediging, bedreiging of mishandeling kan er sprake zijn van een strafbaar feit. Hiervoor kan aangifte worden gedaan bij de politie.

Vragen?

Charlotte Dopper is contactpersoon.

Foto Charlotte  Dopper

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies