Pesten

Wet- en regelgeving

Ouders zijn als eerst verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kind. De overheid heeft ook een zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid van kinderen. Pesten is in sommige gevallen strafbaar, zoals bij ernstige belediging, bedreiging of mishandeling. Hiervoor kan aangifte worden gedaan bij de politie.

Veiligheid op school

Scholen zijn verantwoordelijk voor een sociaal veilige school. Zij zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor de veiligheid van kinderen. Via periodieke metingen moeten scholen aantonen dat leerlingen zich veilig voelen. Dit geldt zowel voor het primair als voortgezet onderwijs. Scholen bepalen zelf hoe zij de veiligheid waarborgen, hierbij kunnen zij bijvoorbeeld kiezen voor een anti-pestprogramma voor het voorkomen of aanpakken van pesten. Daarnaast moeten scholen een coördinator hebben voor het pestbeleid en een vast aanspreekpunt rondom pesten voor leerlingen en ouders.

Veiligheidsplan en antipestprotocol

Scholen zijn volgens de Arbowet verplicht hun leerlingen en personeel te beschermen tegen alle vormen van geweld, dus ook tegen pesten. In aanvulling op de Arbowet hebben werkgevers en werknemers in de cao vastgelegd dat elke school een veiligheidsplan heeft.

Het veiligheidsplan beschrijft wat de school doet aan het versterken of verbeteren van de fysieke veiligheid (inrichting van het schoolgebouw) en sociale veiligheid (omgaan met bijvoorbeeld agressie en geweld). Het veiligheidsplan is verplicht voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Een onderdeel van dit plan is het antipestprotocol. Dit protocol geeft kinderen, ouders en leerkrachten duidelijkheid over hoe te handelen in geval van pesten op school.

Het Digitaal Veiligheidsplan is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen aanpak voor sociale veiligheid op school.

Klachtrecht

De Kwaliteitswet verplicht het basis- en voortgezet onderwijs maatregelen te nemen voor de behandeling van klachten over pesten, agressie of andere vormen van onveiligheid. Leerlingen, ouders en personeelsleden moeten een klacht kunnen indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie waarbij de school zich aangesloten heeft.

Kinderrechten

Ieder kind heeft het recht om veilig, gezond en kansrijk op te groeien. Deze rechten staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Vragen?

Mirella van den Burg is contactpersoon.

Foto Mirella van den Burg

Mirella is contactpersoon voor vragen van beroepskrachten. Ouders en kinderen kunnen terecht op Pestweb.nl.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies