• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Pesten

Wet- en regelgeving

Wet sociale veiligheid op school (antipestwet)

Als gevolg van een aanpassing van de onderwijswetten zijn scholen in het primair- en voortgezet onderwijs per 1 augustus 2015 verplicht zorg te dragen voor een sociaal veilige school. De scholen mogen zelf bepalen hoe ze dit aanpakken. Wel moeten ze kunnen aantonen dat leerlingen zich veilig voelen en moet de sociale veiligheid van de leerlingen periodiek worden gemeten. Daarnaast moeten de scholen zorgen voor een verantwoordelijke voor de coördinatie van het pestbeleid en een vast aanspreekpunt voor leerlingen en ouders in het kader van pesten. Meer informatie over de wet sociale veiligheid op school leest u op de website van stichting School en Veiligheid.

Veiligheidsplan en antipestprotocol

Scholen zijn verplicht hun leerlingen en personeel te beschermen tegen alle vormen van geweld, dus ook tegen pesten. Dat staat in de Arbowet. In aanvulling op de Arbowet hebben werkgevers en werknemers in de cao afgesproken dat elke school sinds 1 januari 2006 een veiligheidsplan moet hebben. Dit plan heet ook wel het plan voor veiligheid, gezondheid en milieu. In het veiligheidsplan staat wat de school doet aan:

  • Fysieke veiligheid (inrichting van het schoolgebouw)
  • Sociale veiligheid (omgaan met bijvoorbeeld agressie en geweld)

Het veiligheidsplan is verplicht voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Een onderdeel van dit plan is een antipestprotocol. Een antipestprotocol geeft kinderen, leerkrachten en ouders duidelijkheid over hoe gehandeld wordt in het geval van pesten op school. Lees meer op de website van stichting School en Veiligheid

Klachtrecht

Vanaf 1 augustus 1998 verplicht de Kwaliteitswet scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, maatregelen te treffen voor de behandeling van klachten over pesten, agressie of andere vormen van onveiligheid. Leerlingen, ouders en personeelsleden moeten een klacht kunnen indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie waarbij de school zich aangesloten heeft.

Pesten strafbaar?

Pesten is soms strafbaar. Als een leerling betrokken is bij pesterijen kan de school met de ouders in gesprek gaan. Bij ernstige belediging of mishandeling kan er sprake zijn van een strafbaar feit. Hiervoor kan aangifte worden gedaan bij de politie.

Vragen?

Mirella van den Burg is contactpersoon.

Foto Mirella van den Burg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.