Multiprobleemgezinnen

Wet- en regelgeving

Multiprobleemgezinnen kampen met problemen op verschillende gebieden. Zo kunnen ze moeite hebben met het voeren van een huishouding, bijvoorbeeld door een gebrek aan regelmaat, hygiëne, financiële armslag of wooncomfort. Ook kunnen de ouders problemen ondervinden met de opvoeding. Andere problemen kunnen zijn verslaving, psychische problemen, scheiding, armoede en werkloosheid. Door deze verscheidenheid krijgen gezinnen of de professionals die hen helpen, te maken met allerlei wet- en regelgeving. Het gaat om een breed palet aan wetten en regels waarvan de belangrijkste worden belicht.

Jeugdwet

De door het kabinet gewenste samenwerking bij de ondersteuning van multiprobleemgezinnen heeft zijn wettelijk beslag gekregen in de Jeugdwet.

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Gemeenten zijn volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) verantwoordelijk voor de deelname van mensen met een beperking of psychische problemen aan het maatschappelijke verkeer. Volwassen leden uit multiprobleemgezinnen die vanwege een beperking of psychische problemen ondersteuning en begeleiding nodig hebben en hiervoor een beroep deden op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, moeten zich nu wenden tot de gemeente. Als zij in aanmerking komen voor begeleiding wordt dit vergoed op grond van de Wmo 2015.

Participatiewet

Gezinsleden met een arbeidsbeperking die ondersteuning nodig hebben, moeten hiervoor aankloppen bij de gemeente. De gemeente heeft, volgens de Participatiewet, een aantal instrumenten om te zorgen dat ze werk kunnen vinden en behouden. De belangrijkste zijn loonkostensubsidie en beschut werk. Loonkostensubsidie kan worden gegeven aan werkgevers voor mensen die per uur niet volledig productief zijn. Beschut werk is bedoeld voor mensen die zoveel begeleiding en aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Met beschut werk kan de gemeente deze mensen toch in een dienstbetrekking laten werken.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Multiprobleemgezinnen die in aanmerking willen komen voor schuldhulpverlening krijgen te maken met regels volgens de 'Wet gemeentelijke schuldhulpverlening'.

Bronnen

  • Ministerie van VWS en ministerie van Ven J (2014), Jeugdwet. Den Haag, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ministerie van Veiligheid en Justitie.
  • Ministerie van VWS en ministerie van Ven J (2013), Jeugdwet memorie van toelichting. Den Haag, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ministerie van Veiligheid en Justitie.
Vragen?

Els Mourits is contactpersoon.

Foto Els  Mourits

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies