• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kindermishandeling

Wat werkt?

Voor effectieve bestrijding van kindermishandeling is het nodig dat er een integraal hulpaanbod is: zowel preventieve interventies die ouders helpen om op een positieve manier op te voeden, als een effectief hulpaanbod dat gezinnen helpt om kindermishandeling te stoppen en te voorkomen dat het zich herhaalt en dat kinderen helpt de gevolgen ervan te boven te komen. Er is nog veel onduidelijk over welke interventies effectief zijn in het voorkómen of stoppen van kindermishandeling, omdat het onderzoek beperkt is.

Preventie

Universele preventie is gericht op alle ouders en kinderen, terwijl selectieve preventie gericht is op risicogroepen waar kindermishandeling naar verwachting vaker voorkomt. Voorlichting en weerbaarheidstraining voor kinderen en voorlichting aan ouders over de ontwikkeling van kinderen en opvoeding kunnen zinvol zijn. Het is echter niet zinvol alle ouders standaard een oudercursus aan te bieden, maar alleen ouders die mogelijk beperkte opvoedingsvaardigheden hebben.

Vroegtijdige interventies

Bij gezinnen met veel risicofactoren voor kindermishandeling of beginnende problemen hebben oudertrainingsprogramma’s en huisbezoekprogramma’s effect. Deze programma’s vergroten de kennis en opvoedingsvaardigheden van ouders. Hierdoor krijgen ouders realistischer verwachtingen van hun kinderen en zijn zij beter in staat om kinderen op een adequate manier te benaderen. Van de meeste van deze programma’s is onduidelijk of ze kindermishandeling daadwerkelijk weten te voorkomen. Zo is bijvoorbeeld niet bekend of deze gezinnen minder vaak bij Veilig Thuis gemeld worden vanwege signalen van kindermishandeling. Alleen voor het programma VoorZorg is uit onderzoek gebleken dat bij gezinnen die aan dit programma deelnamen bijna twee keer minder meldingen van kindermishandeling voorkwamen.

Hulpverlening

Bij constatering van kindermishandeling moet zo snel mogelijk worden ingegrepen. De interventies bestaan dan uit hulpverlening, strafrechtelijke of civielrechtelijke (jeugdbeschermings)maatregelen of combinaties daarvan.

Voor kinderen blijken vooral trauma focused cognitieve gedragstherapie en EMDR effectief. Deze behandelingen zijn echter nauwelijks beschikbaar. Het is niet duidelijk in hoeverre het algemeen beschikbare hulpaanbod van licht ambulante hulp tot intensieve klinische behandeling geschikt is voor slachtoffers van kindermishandeling.

In de hulpverlening aan ouders na fysieke mishandeling zijn training in positieve opvoedingsvaardigheden, woedebeheersing en stressmanagement de meest effectieve benaderingen. Ook intensieve pedagogische thuishulpprogramma’s kunnen opvoedingsvaardigheden verbeteren en problematisch gedrag van kinderen verminderen.

Kinderen als getuige van partnergeweld

Kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders hebben daar veel last van. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar interventies voor deze groep kinderen en voor hun ouders. Interventies gericht op moeders en kinderen lijken het meest succesvol te zijn. In veel gevallen gaat het hier om interventies waarbij tegelijkertijd een groep voor kinderen en voor moeders georganiseerd wordt en die bedoeld zijn voor gezinnen waarbij sprake is geweest van partnergeweld. Gecombineerde interventies voor moeders en kinderen lijken internaliserende en externaliserende problemen bij kinderen te verminderen.

Hulp aan kinderen is weinig effectief als niet ingezet wordt op het stoppen van het geweld. Het geweld tussen partners moet eerst worden aangepakt. Voor een veilig opvoedingsklimaat is het nodig dat partners leren op een andere manier met elkaar om te gaan. We gaan niet in op interventies die effectief zijn om partnergeweld te stoppen.  

Meer informatie

Meer informatie over werkzame principes bij kindermishandeling vindt u in het document Wat werkt bij de aanpak van kindermishandeling?

Meer informatie over de aanpak van kindermishandeling is ook te vinden op de site van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

Foto Josine  Holdorp

Hebt u een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel voor advies over of het melden van vermoedens:
Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis) - www.vooreenveiligthuis.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.