• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kindermishandeling

Ontwikkelingen

Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis

Elke regio moet een eigen aanpak ontwikkelen om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Regio's krijgen daarbij steun van een landelijk kernteam. Dat staat in het actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis' van de ministeries van JenV en VWS en de VNG uit april 2018. Het programma bestaat uit drie actielijnen:

  • Eerder en beter in beeld: Daarvoor zijn goede samenwerkingsafspraken nodig tussen wijkteams, de jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis. Onderdeel van deze lijn is ook het doorbreken van terughoudendheid bij het delen van informatie tussen professionals.
  • Stoppen en duurzaam oplossen: Gemeenten moeten daarbij zorgdragen voor een multidisciplinaire en gezinsgerichte aanpak. Onderdeel van deze actielijn is ook het sneller informeren van school en kinderopvang na een geweldsincident, zodat die kinderen beter kunnen steunen.
  • Aandacht voor specifieke groepen: Het gaat bijvoorbeeld om slachtoffers van seksueel geweld en seksuele uitbuiting en om kinderen in kwetsbare opvoedsituaties. Zo moeten gemeenten gratis buitenschoolse opvang bieden aan kinderen van ouders met ernstige psychische of verslavingsproblemen.

Lees meer in het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis.

Meer preventie online kindermisbruik

De aanpak van online seksueel kindermisbruik moet niet alleen bestaan uit opsporing en vervolging van daders, maar ook uit intensievere preventie en samenwerking met internetbedrijven. Dat schrijft minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op 7 februari 2018 in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil de seksuele weerbaarheid van kinderen en jongeren versterken. Daarnaast wil Grapperhaus met bewindslieden van OCW en VWS de lokale samenwerking van het onderwijs, de jeugdhulp en de strafrechtketen verbeteren. Verder moet er meer voorlichting komen voor jongeren en ouders over de effecten van online grensoverschrijdend seksueel gedrag. Met internetbedrijven, non-gouvernementele organisaties, politie en justitie wil de minister afspraken maken over de bestrijding van online kindermisbruik.

Aanscherping meldcode

Er komt een aanscherping van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Professionals hebben in stap 5 van die meldcode nu de keus tussen melden of hulp inroepen. Professionals moeten een vermoeden van kindermishandeling bij Veilig Thuis melden als zij constateren dat er in hun ogen sprake is van ernstige mishandeling. Hierdoor kan Veilig Thuis meldingen met elkaar in verband brengen en ingrijpen als dat nodig is. Professionals bepalen via nieuwe beroepsnormen zelf wanneer sprake is van ernstige mishandeling. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) komt met dit beleidsvoornemen op advies van Jan-Dirk Sprokkereef, onafhankelijke deskundige op het terrein van hulpverlening bij kindermishandeling en huiselijk geweld.

Kamerbrief over Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

Foto Josine  Holdorp

Hebt u een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel voor advies over of het melden van vermoedens:
Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis) - www.vooreenveiligthuis.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.