Kindermishandeling

Ontwikkelingen

Aanscherping meldcode

Het moet voor beroepskrachten makkelijker worden om te besluiten of ze een vermoeden van kindermishandeling moeten melden bij Veilig Thuis. Daarom zijn aan het stappenplan van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling afwegingskaders toegevoegd. De afwegingskaders zijn toegespitst op de praktijk van de diverse beroepskrachten. Lees meer bij Werken met de meldcode.

Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis

Elke regio moet een eigen aanpak ontwikkelen om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Regio's krijgen daarbij steun van een landelijk kernteam. Dat staat in het actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis' van de ministeries van JenV en VWS en de VNG uit april 2018. Het programma bestaat uit drie actielijnen:

  • Eerder en beter in beeld: Daarvoor zijn goede samenwerkingsafspraken nodig tussen wijkteams, de jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis. Onderdeel van deze lijn is ook het doorbreken van terughoudendheid bij het delen van informatie tussen professionals.
  • Stoppen en duurzaam oplossen: Gemeenten moeten daarbij zorgdragen voor een multidisciplinaire en gezinsgerichte aanpak. Onderdeel van deze actielijn is ook het sneller informeren van school en kinderopvang na een geweldsincident, zodat die kinderen beter kunnen steunen.
  • Aandacht voor specifieke groepen: Het gaat bijvoorbeeld om slachtoffers van seksueel geweld en seksuele uitbuiting en om kinderen in kwetsbare opvoedsituaties. Zo moeten gemeenten gratis buitenschoolse opvang bieden aan kinderen van ouders met ernstige psychische of verslavingsproblemen.

Lees meer in het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis.

Vragen?

Roos Kooijman is contactpersoon.

Foto Roos  Kooijman

Hebt u een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel voor advies over of het melden van vermoedens:
Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis) - www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies