• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Licht verstandelijk beperkte jeugd

Kenmerken en oorzaken

Een lichte verstandelijke beperking kan een groot aantal oorzaken hebben, die terug te vinden zijn in biologische, sociale en opvoedingsfactoren. Zo kan een dergelijke beperking ontstaan door verschillende biologische factoren, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen oorzaken voor, tijdens en na de geboorte. Maar ook kan zo'n beperking ontwikkeld of in stand worden gehouden door sociale- en opvoedingsfactoren, doordat ouders niet goed in staat zijn het kind te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.

Kenmerken van een lichte verstandelijke beperking

Naast een beneden gemiddeld IQ en een beperkt sociaal aanpassingsvermogen betekent het hebben van een lichte verstandelijke beperking dat er op verschillende leefgebieden beperkingen zijn die met elkaar samenhangen en op elkaar ingrijpen.

Cognitieve domein
Jongeren met een lichte verstandelijke beperking hebben een beperkt werkgeheugen, waardoor executieve functies onvoldoende zijn ontwikkeld. Executieve functies zijn de vermogens om dingen te organiseren, te focussen en impulsen onder controle te houden. Dit houdt in dat jongeren met een lichte verstandelijke beperking moeite hebben met het onthouden en verwerken van informatie. Ook het taalgebruik en taalbegrip blijft door dit beperkte werkgeheugen achter, waardoor deze jongeren minder goed begrijpen wat er door anderen wordt gezegd. Daarnaast zijn de meta-cognitieve vaardigheden bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking beperkt ontwikkeld. Metacognitie is de kennis over het (eigen) leerproces en deze kennis kunnen toepassen.

Emotionele domein
De emotionele ontwikkeling van jongeren met een lichte verstandelijke beperking stagneert veelal op het niveau van een schoolkind. Sociaal-emotionele vaardigheden die pas op een latere leeftijd tot (verdere) ontwikkeling komen, zoals empathie, geweten, liefde en seksualiteit, blijven achter en zijn bij deze jongeren minder goed ontwikkeld.

Sociale domein
Jongeren met een lichte verstandelijke beperking hebben een afwijkende sociale informatieverwerking. Sociale informatieverwerking is het doorlopen van verschillende stappen voor het laten zien van bepaald gedrag in een sociale context. Een afwijkende sociale informatieverwerking betekent dat iemand vijandiger of juist passiever reageert op bepaalde sociale situaties. Dit kan negatieve gevolgen hebben, zoals minder acceptatie en meer afwijzingen. Daarnaast worden deze jongeren veelal overschat, omdat zij uiterlijk geen handicap hebben. Dit zorgt voor faalervaringen. Deze negatieve ervaringen in het sociale verkeer zorgen voor een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Dit kan tot gevolg hebben dat deze jongeren zich verder afzonderen, waardoor er nog minder sociale ervaringen worden opgedaan. Er kan zodoende een vicieuze cirkel ontstaan.

Bijkomende problematiek

Bij deze jongeren komen meer psychiatrische stoornissen voor dan bij hun leeftijdgenoten. Ook vertonen ze vaker internaliserend en externaliserend probleemgedrag, meer antisociaal en delinquent gedrag.

Gevolgen

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking kampen vaak met meervoudige problemen. Er zijn vele factoren bij de jongere en in de omgeving die het dagelijks functioneren veelal negatief beïnvloeden. Door de complexiteit van de problematiek en het vaak ontbrekende sociale netwerk, heeft deze groep langdurige, vaak blijvende, behoefte aan ondersteuning.

Meer informatie

Meer informatie over de kenmerken en oorzaken kunt u vinden in Kenmerken en oorzaken van een licht verstandelijke beperking .
Zie voor meer informatie over de combinatie met een psychische stoornis de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Vragen?

Lianne Lekkerkerker is contactpersoon.

Foto Lianne  Lekkerkerker

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.