• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Gedragsproblemen

Literatuur

Hier vindt u een selectie van relevante literatuur.

De vier opvoedingsdoelen uit de Wet kinderopvang zijn bij het zoeken naar een passend aanbod, het vertrekpunt. In zeven hoofdstukken staat praktische informatie en advies voor een pedagogische aanpak over het omgaan met kinderen, met probleemgedrag, en over het contact met ouders. In de bijlagen is achtergrondinformatie en werkmateriaal opgenomen. Bedoeld voor groepsleiding en locatiehoofden van centra voor buitenschoolse opvang. Het wil helpen om de juiste aanpak te ontdekken voor een passend aanbod voor kinderen met lastig gedrag. Deze publicatie is één van de producten van het project "Knap Lastig",

Deze richtlijn biedt beroepskrachten in de jeugdgezondheidszorg (jgz) handvatten bij het voorkomen en herkennen van psychosociale problemen. Nog maar een klein deel van de jgz-signaleringsinstrumenten zijn gevalideerd voor de Nederlandse situatie. De richtlijn bevat daarom een beperkt aantal instrumenten per leeftijdsgroep. Zodra meer onderzoeksresultaten bekend zijn worden meer instrumenten toegevoegd aan de richtlijn.

Volledige publicatie

Een handleiding voor een train-de-trainers programma voor professionals die met jongeren werken. Deze biedt praktische interventies in het omgaan met allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag, maar gaat ook over de moeite die professionals kunnen hebben in het signaleren en bespreekbaar maken van grensoverschrijdingen en over hun eigen normen en waarden. Daarnaast besteedt de handleiding ruim aandacht aan het basisklimaat (waarden en normen) binnen de school en het belang van goede samenwerking met andere organisaties en professionals.

Ouders, leerkrachten en andere opvoeders bepalen allen vanuit de voor hen geldende normen wanneer er sprake is van probleemgedrag. In die zin is probleemgedrag een subjectief en normatief begrip. Waar de een zich ernstig zorgen maakt over het agressieve gedrag van de jeugdige, zal de ander spreken van een gezonde opstandigheid. Bescheidenheid kan ook worden ervaren als sterk teruggetrokken gedrag. De auteur onderscheidt vier typen kinderen met gedragsproblemen: het sociaal angstige kind, het depressieve kind, het hyperactieve kind en het agressieve kind. Het meervoudig risicomodel staat daarbij centraal. Vanuit dit model wordt begrijpelijk gemaakt hoe gedragsproblemen ontstaan en welke factoren daarbij een rol spelen. Behalve een definiëring van het begrip probleemgedrag komen in dit verband ook omgeving en persoonlijkheidsaspecten aan de orde.

De auteur geeft een overzicht van de belangrijkste benaderingswijzen en initiatieven op het terrein van behandeling van gedragsproblemen bij jongeren.

Dit boek over opvoeden is geschreven, omdat gebleken is dat ouders behoefte hebben aan houvast bij het opvoeden van hun kinderen. De meeste ouders willen hun kinderen graag verantwoord en goed opvoeden, maar het ontbreekt hun, zeggen zij, aan kennis, vaardigheden, inzicht en ervaring. Ouders willen niet alleen weer zelf gaan opvoeden, maar wat daarnaast nog veel belangrijker is, ouders krijgen ook zelf (ook voor zichzelf) steeds meer behoefte aan regels, grenzen en structuur, aan waarden en normen, aan duidelijkheid en voorspelbaarheid. In dit boek worden veel van de opvoedingsaspecten besproken en uitgelegd die een gemiddeld echtpaar, met gewone kinderen, met alledaagse problemen, in de loop van de eerste twaalf jaar van de opvoeding kan tegenkomen. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de betekenis van opvoeden, wat opvoeden eigenlijk is en wat betekent om 'ouder' te worden. In het tweede hoofdstuk worden de basisprincipes en opvoedingsregels in de praktijk van alledag belicht aan de hand van concrete voorbeelden. In de overige hoofdstukken worden de verschillende speciale leeftijdsfasen (tot en met de basisschoolperiode) besproken.

Protocol voor de behandeling van jonge kinderen met gedragsproblemen. Met gestructureerde beschrijving hoe het probleem aan te pakken en wat er stapsgewijs moet gebeuren. Het protocol is geëvalueerd en aantoonbaar effectief of op zijn minst veelbelovend.

Vragen?

Inge Bastiaanssen is contactpersoon.

Foto Inge  Bastiaanssen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies