Depressie

Richtlijnen

In een richtlijn of standaard staat welke acties u bij bepaalde problematiek kunt ondernemen op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding of behandeling. Ze zijn voor en door de beroepsgroep gemaakt en vaak geautoriseerd door beroepsverenigingen.

Auteurs:

Ontwikkeld door Akwa GGZ

Autorisatie:

Onbekend

In beheer bij:

Akwa GGZ

Deze zorgstandaard geeft een maatstaf voor goede kwaliteit van zorg bij jeugdigen en volwassenen met een depressie of dysthymie. De zorgstandaard beschrijft de gehele zorgketen: van preventie en vroegsignalering tot behandeling en nazorg. De zorgstandaard geeft aanbevelingen voor de patiënt en voor de zorgprofessionals over goede zorg, maar laat voldoende ruimte voor flexibiliteit en een persoonsgerichte benadering. Gedeelde besluitvorming tussen professional en patiënt is daarbij een belangrijk element.

Auteurs:

Uitgevoerd door Trimbos-instituut

Autorisatie:

Onbekend

In beheer bij:

Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz

Veel hulpverleners hebben in hun dagelijks werk te maken met mensen met suïcidaal gedrag. Deze module biedt aanbevelingen voor de diagnostiek, behandeling, organisatie en ondersteuning van patiënten met suïcidaal gedrag. Tevens staan in de module relevante kwaliteitsindicatoren. De generieke module is bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners, zorgverleners werkzaam in de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en ziekenhuiszorg en voor patiënten, hun naasten en nabestaanden. Deze module richt zich niet specifiek op hulpverlening aan kinderen en jongeren.

Auteurs:

Ontwikkeld door Akwa GGZ

Autorisatie:

Onbekend

In beheer bij:

Akwa GGZ

Bipolaire stoornissen zijn ernstige psychische aandoeningen, waarbij depressieve, manische, hypomanische en gemengde periodes afgewisseld worden met symptoomvrije periodes. Het doel van deze zorgstandaard is om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg voor mensen met bipolaire stoornissen verder te verbeteren. Professionals in de geestelijke gezondheidszorg krijgen aanbevelingen voor herkenning, diagnostiek, behandeling en rehabilitatie voor verschillende stadia van bipolaire stoornissen bij jeugdige en volwassen patiënten. Dit heeft tevens als doel om de coherentie en afstemming binnen de zorg rond bipolaire stoornissen te versterken.

Auteurs:

Uitgevoerd door Nederlands Huisartsen Genootschap

Autorisatie:

Onbekend

In beheer bij:

Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz

Deze module geeft aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van psychische klachten in de huisartsenpraktijk. De kwaliteitsstandaard biedt huisartsen en praktijkondersteuners in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) handvatten om vanuit de gepresenteerde klacht tot een werkhypothese/diagnose te komen. Daarnaast staan in de module aanbevelingen voor interventies bij psychische klachten, die een snel herstel en verbetering van de kwaliteit van leven kunnen bevorderen. Deze module richt zich niet specifiek op kinderen en jongeren.

Auteurs:

M. Oud, R. van der Zanden, I. Cronenberg en H. Sinnema

Autorisatie:

Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland

In beheer bij:

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

De richtlijn is een leidraad voor jgz-professionals om samen met de individuele jeugdige (en ouder) de juiste afwegingen te maken. De jgz-richtlijn Depressie helpt professionals om ouders, kinderen en jongeren beter te ondersteunen en hun vragen te bespreken. Doel van de richtlijn is het ondersteunen van het handelen van de jgz-professional bij voorlichting, preventie, signalering, ondersteuning, monitoring en indien nodig toeleiden naar verdere diagnostiek bij depressie. Daarnaast beschrijft de JGZ-richtlijn de verbindingen tussen de jgz en belangrijke samenwerkingspartners.

Auteurs:

M. Theunissen en M. de Wolff

Autorisatie:

Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland

In beheer bij:

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

In deze richtlijn is er naast aandacht voor vroegsignalering, ook aandacht voor interventies en samenwerken in de keten. De richtlijn is bedoeld voor jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten werkzaam in de jeugdgezondheidszorg (jgz). De richtlijn beoogt een up-to-date en (wetenschappelijk en praktijk-)onderbouwd fundament te bieden voor het signaleren, bespreekbaar maken, registreren, handelen en samenwerken met betrekking psychosociale problemen bij het kind.

Auteurs:

R. Kupka, P. Goossens, M. van Bendegem et al.

Autorisatie:

NVvP, V&VN, NIP, VMDB, LPGGZ, Trimbos-instituut

In beheer bij:

Trimbos-instituut

Deze multidisciplinaire richtlijn geeft aanbevelingen en handelingsinstructies voor de screening, diagnostiek en behandeling van zowel kinderen als jongeren, volwassenen en ouderen met een bipolaire stoornis. De aanbevelingen zijn bedoeld ter ondersteuning van alle professionals die betrokken zijn bij de zorgverlening voor deze patiënten. De richtlijn geeft professionals een overzicht van goed (‘optimaal’) handelen volgens de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en overige overwegingen. Doel is de zorg voor mensen met bipolaire stoornissen hiermee te verbeteren.

Auteurs:

J. Meeuwissen, P. Speetjens, D. Meije et al.

Autorisatie:

BPSW, NIP en NVO

In beheer bij:

Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Veel kinderen en jongeren kampen met stemmingsproblemen (emotionele problemen die langer dan twee weken aanhouden) of stemmingsstoornissen (depressieve, dysthyme en bipolaire stoornissen). Professionals binnen de ambulante en residentiële jeugdhulpverlening hebben bijna dagelijks te maken met jeugdigen met dergelijke problemen. Zij kunnen een belangrijke rol spelen in het verminderen van stemmingsproblemen en het voorkomen van een echte depressie bij kinderen en jongeren. Deze richtlijn biedt hen daar handvatten bij. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Auteurs:

A.M. van Hemert, A.J.F.M. Kerkhof, J. de Keijser et al.

Autorisatie:

NVvP, NIP, V&VN

In beheer bij:

NVvP, NIP

Deze multidisciplinaire richtlijn geeft professionals aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Onder suïcidaal gedrag vallen gedachten, handelingen en pogingen die een intentie tot zelfdoding laten zien. De richtlijn is primair geschreven voor huisartsen, psychologen, psychiaters en psychiatrisch verpleegkundigen. De richtlijn richt zich niet specifiek op hulpverlening aan kinderen en jongeren, maar gaat in een apart hoofdstuk wel in op suïcidaal gedrag bij kinderen en jongeren. Naast de richtlijn is er ook een samenvatting en toelichting voor cliënten en naasten beschikbaar.

Auteurs:

J.K. Buitelaar, M. van Keulen, M. H. Nauta et al.

Autorisatie:

NHG, NIP, NVVP, NVP, V&VN

In beheer bij:

Trimbos-instituut

Het addendum Depressie bij Jeugd geeft aanbevelingen voor de herkenning, diagnostiek en behandeling van depressie bij jeugdigen. De richtlijn is bedoeld voor onder meer hulpverleners, jeugdartsen, huisartsen, kinderartsen en professionals van de GGD. Het addendum richt zich op kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar met alle soorten depressies, behalve depressie tijdens zwangerschap en postnatale depressie. Er worden geen aanbevelingen gegeven voor de diagnostiek en behandeling van dysthyme stoornissen.

Auteurs:

A. Romeijnders, E. Lamers, J. Vriezen et al.

Autorisatie:

Onbekend

In beheer bij:

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE)

Deze LESA gaat in op de samenwerking tussen huisartsen en eerstelijnspsychologen bij het verlenen van zorg aan patiënten met een depressieve stoornis. De LESA bevat advies voor samenwerking tussen huisartsen en eerstelijnspsychologen bij het verlenen van zorg aan patiënten met een depressieve stoornis en is ontwikkeld voor huisartsen, jeugdartsen, kinder- en jeugdpsychiaters, kinderartsen, psychologen en orthopedagogen. Deze LESA richt zich niet specifiek op hulpverlening aan kinderen en jongeren.

Zoek naar meer richtlijnen voor de jeugdsector in de databank Richtlijnen.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies