• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Transformatie jeugdhulp

Decentralisatie Awbz

Awbz naar Jeugdwet

Kinderen en jongeren tot 18 jaar met een (lichte) verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening die tot 2015 zorg en ondersteuning kregen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Awbz) moeten sinds 1 januari 2015 een beroep doen op de Jeugdwet. Om welke zorg en ondersteuning gaat het? Voor alle jongeren geldt dat extramurale begeleiding, kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging en vervoer dat samenhangt met begeleiding en behandeling, over is gegaan naar de Jeugdwet. Extramurale behandeling bestemd voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking is ook verhuisd naar de Jeugdwet. Verder is verblijf overgeheveld maar dan alleen voor verstandelijk beperkte jongeren met een zorgzwaartepakket (ZZP) 1 t/m 3 of licht verstandelijk beperkte jongeren met een ZZP 1 t/m 5. Ook verblijf dat wordt bekostigd uit de Awbz in verband met voorgezette behandeling na twaalf maanden van een psychische stoornis is naar de Jeugdwet gegaan.

Awbz naar Wet maatschappelijke ondersteuning

Jongeren ouder dan 18 jaar die tot 2015 extramurale begeleiding en kortdurend verblijf vergoed kregen uit de Awbz moeten sinds 1 januari 2015 voor deze zorg een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). In de toelichting op de 'Wmo 2015' benoemt het kabinet-Rutte II de uitgangspunten van de transitie Awbz naar de Wmo. De regering wil de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning aanpassen aan de veranderende eisen van mensen met een beperking of psychische problemen. Ze willen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen, de regie op hun eigen leven behouden en participeren in de samenleving. De wet zorgt ervoor dat gemeenten passende ondersteuning bieden zodat aan deze eisen kan worden voldaan. Er wordt uitgegaan van wat mensen (nog) wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Als ondersteuning nodig is, wordt eerst gekeken naar het eigen, sociale netwerk en de financiële mogelijkheden van betrokkenen.

Awbz naar Zorgverzekeringswet

Kinderen en jongeren tot 18 jaar met een lichamelijke beperking of somatische aandoening die tot 2015 verpleging kregen uit de Awbz moeten sinds 1 januari 2015 voor bekostiging van deze zorg naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Jongeren met een zintuiglijke beperking die tot 2015 extramurale behandeling kregen uit de Awbz moeten vanaf 1 januari 2015 ook een beroep doen op de Zvw.

Awbz naar Wet langdurige zorg

Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. De wet is er voor alle mensen met een beperking die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of op 24-uurszorg. Kinderen en jongeren tot 18 jaar met meervoudige beperkingen of een (zeer) ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking hebben op grond van deze wet recht op een zorgpakket dat persoonlijke verzorging, verpleging, verblijf, begeleiding en behandeling bevat. In termen van zorgzwaartepakketten (ZZP) gaat het om verstandelijk beperkte kinderen met ZZP 4 en hoger, lichamelijk beperkte kinderen met ZZP 2 of 4 en hoger en zintuigelijk beperkte kinderen met een ZZP 2 en hoger.

Bronnen

Vragen?

Marloes Driedonks is contactpersoon.

Foto Marloes  Driedonks

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.