Beslissen over hulp

Richtlijnen

In een richtlijn of standaard staat welke acties u bij bepaalde problematiek kunt ondernemen op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding of behandeling. Ze zijn voor en door de beroepsgroep gemaakt en vaak geautoriseerd door beroepsverenigingen.

Auteurs:

C. Bartelink, I. Meuwissen en K. Eijgenraam

Autorisatie:

BPSW, NIP en NVO

In beheer bij:

Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Deze richtlijn helpt professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming bij het beoordelen van en beslissen over hulp bij problemen in de opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen van 0 tot 18 jaar (eventueel tot 23 jaar). Daarbij gaat het om problemen van psychische, sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling van de jeugdige belemmeren. De hulp kan zowel vrijwillige hulpverlening als gedwongen interventies omvatten en reikt van de gewone opvoeding en ontwikkeling tot ernstige ontwikkelings- en opvoedingsproblemen. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Auteurs:

C. Bartelink, R. van Vianen, E. Mourits et al.

Autorisatie:

BPSW, NIP en NVO

In beheer bij:

Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Deze richtlijn is bedoeld voor jeugdprofessionals die te maken hebben met een crisissituatie. Van een crisissituatie is sprake als een situatie (levens)bedreigend is voor de jeugdige of voor gezinsleden. De richtlijn Crisisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming gaat over jeugdigen van 0 tot 18 jaar (met uitloop tot 23 jaar) die thuis of in een pleeggezin wonen en bij wie een crisisplaatsing overwogen wordt. Deze richtlijn helpt professionals in de jeugdhulp om weloverwogen te besluiten over uithuisplaatsingen in crisissituaties. Alle interventies zijn gericht op herstel van het evenwicht thuis, en – als de jeugdige uit huis geplaatst is – op terugkeer van de jeugdige. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Auteurs:

C. Bartelink, I. ten Berge en R. van Vianen

Autorisatie:

BPSW, NIP en NVO

In beheer bij:

Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

De (gedwongen of vrijwillige) uithuisplaatsing van een kind of jongere is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het heeft veel gevolgen voor de betrokken jeugdige(n) en de ouders. In dergelijke beslissingen wegen verschillende belangen mee, en de uitkomst is vaak onzeker. De informatie die jeugdprofessionals hebben is vaak niet compleet. De Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming tracht alle kennis en ervaring te bundelen en het proces van een uithuisplaatsing inzichtelijker te maken. De richtlijn geeft de momenten in het proces aan waarop er keuzes gemaakt kunnen worden, en voorziet in aanbevelingen. Daarmee geeft de richtlijn jeugdprofessionals een kader voor het nemen van beslissingen. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Auteurs:

Uitgevoerd door VU Medisch Centrum

Autorisatie:

Nog in ontwikkeling

In beheer bij:

Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz

Deze module is nog in ontwikkeling.

In deze module worden de ethische spanningen en problemen rond ambulante dwang in kaart gebracht. Er wordt beschreven hoe preventie, opvang, beveiliging, onderzoek, risicotaxatie, behandeling en nazorg van dwang goed en veilig kan worden ingezet. Doel is professionals  te helpen om dwangmaatregelen waar mogelijk te voorkomen en, als inzet onvermijdelijk is, zorgvuldig passende dwangmaatregelen te nemen. De generieke module en kwaliteitscriteria richten zich op jeugdige en volwassen patiënten, diens naasten en professionals in zowel de ambulante als de klinische geestelijke gezondheidszorg.

Zoek naar meer richtlijnen voor de jeugdsector in de databank Richtlijnen.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies