Autisme

Literatuur

Hier vindt u een selectie van relevante literatuur.

‘Dit is autisme’ van Colette de Bruin is de langverwachte opvolger van ‘Geef me de 5’ en ‘Auti-communicatie’. In ‘Dit is autisme’ wordt de praktische methodiek van Geef me de 5 wetenschappelijk onderbouwd door dr. Fabienne Naber. Geef me de 5 heeft voor alle herkenbare problemen bij autisme een praktische oplossing, want de Bruin en Faber weten waar de verstoring in het brein zich bevindt. Dit maakt ‘Dit is autisme’ dan ook uniek. Wie dit boek leest, zal door de herkenbare momenten en de bijbehorende wetenschappelijke onderbouwing dan ook vaak een ‘ah-ervaring’ hebben. Je krijgt hierdoor direct nieuwe inzichten in de omgang met iemand met autisme.

Praktische gids voor ouders en leerkrachten van kinderen en jongeren met autisme om het computergebruik veilig te houden, met ‘waargebeurde verhalen’, tekeningen en lijstje van websites. 

Een gids over autisme die vertrekt van de meest gestelde vragen van ouders, met praktische en verstaanbare antwoorden en genuanceerde richtlijnen (eerder dan kant-en-klare tips). Over wat autisme, hoe vaak het voorkomt, communicatie, vrijetijd, moeilijk verstaanbaar gedrag, en vaktermen. Ook voor leerkrachten, hulpverleners en alle geïnteresseerden.

De Pubergids is bedoeld om te helpen bij het helpen bij het vinden van antwoorden bij veranderingen van lichaam en geest van een puberende jongere met autisme, om orde te (leren) scheppen, leren leren, intimiteit, vrienden maken en houden en zelfstandig worden.

Handleiding voor ouders en hulpverleners om houvast te bieden bij het begeleiden van kinderen en jongeren met autisme die games spelen. Zo kunnen zij de jongeren helpen een goede balans te vinden tussen het gamen en andere activiteiten en verantwoordelijkheden. Bevat een Toolkit Gezond Gamen, die activiteiten en opdrachten bevat die de gamende jongere met autisme in zes weken doorloopt. De begeleider hoeft geen deskundige of beroepskracht te zijn.

De auteurs geven praktische adviezen voor ouders en professionele opvoeders voor de opvoeding van kinderen die eenvoudige, alledaagse taken niet goed aankunnen. Recent onderzoek laat zien dat deze kinderen tekortschieten in zogenaamde executieve functies. Executieve functies maken het mogelijk om rationele beslissingen te nemen, impulsen onder controle te houden en te kunnen focussen op wat belangrijk is. Verminderde executieve functies leiden tot problemen met doelgericht gedrag. Dat komt voor bij kinderen met ADHD, autisme, leerstoornissen en niet-aangeboren hersenafwijkingen. Bevat werkbladen, vragenlijsten en leeftijdsgebonden informatie om een effectief actieplan te kunnen opstellen.

Inleiding en inhoudingsopgave

De auteurs tonen hoe wetenschappelijk pedagogisch onderzoek een bijdrage kan leveren aan de diagnostiek van sociaal emotionele problemen bij leerlingen in het speciaal onderwijs. Zij gaan in op de behandeling en op de manier waarop met de ouders van deze leerlingen samengewerkt kan worden.

De auteur behandelt het opvoeden en begeleiden van een kind met autisme. Het is geschreven vanuit de behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid die het kind met autisme nodig heeft. Het kind vraagt als het ware van ons: Geef me de 5. Of anders gezegd: Wat is mijn taak, hoe voer ik hem uit, waar vindt het plaats, wanneer moet ik het doen en wie is erbij betrokken. De auteur geeft uitleg over wat de gevolgen van de stoornis voor het kind kunnen zijn. Op de bijbehorende CD-ROM staan videofragmenten van beschreven situaties als gedragskenmerken van de stoornis, gebruikmaken van visualiseren van taken en omgaan met auti-communicatie.

Autobiografie over het leven van de 24-jarige, Turks-Nederlandse auteur. Ze doet verslag van haar ervaringen in het middelbaar en hoger onderwijs, en van haar stage en werk. Ze wil met haar boek duidelijk maken hoe het is om autisme te hebben in een andere cultuur.

Herziene en uitgebreide versie van deze handleiding, met als doelstelling normaal begaafde mensen met autisme te informeren over hun stoornis. Dit werkboek voor psycho-educatie kan ook gebruikt worden om broers, zussen of leeftijdsgenoten van iemand met autisme te informeren. Het eerste deel biedt theoretische informatie over de stoornis en richtlijnen om het programma te begeleiden. Deel twee is een praktische handleiding bij de werkbladen, die te vinden is op een bijgeleverde CD-ROM. De opdrachten en activiteiten hebben onder meer tot doel dat kinderen met autisme zichzelf kunnen beschrijven, dat ze de gevolgen van de stoornis kunnen inschatten, dat ze coping-strategieën kunnen vormen en dat ze zichzelf positief waarderen. Het betoog wordt ondersteund met schema's, tabellen en een bibliografie.

De auteurs geven in kort bestek weer welke vooruitgang er de afgelopen decennia is geboekt in onderzoek en klinische praktijk rond mensen met autisme. In het eerste deel beschrijven wetenschappers de stand van zaken op het gebied van autismeonderzoek op drie niveaus: het gedragsniveau, het cognitief-psychologische niveau en het neurobiologische niveau. In het tweede deel staat de orthopedagogische vraagstelling centraal. Orthopedagogische wetenschappers trachten de inzichten in de aard en oorzaken van autisme om te zetten in klinisch bruikbare diagnostische instrumenten en interventies.

Centraal staan de opvoeding van kinderen met pdd-nos. Deze kinderen hebben problemen in de ontwikkeling van sociaal begrip en sociaal gedrag. Een redelijk groot aantal van hen heeft ook last van aandachtsproblemen en hyperactiviteit, symptomen die passen bij de diagnose ADHD. Het eerste deel beschrijft de problemen van kinderen met pdd-nos en de gevolgen voor de opvoeding en het gezin. Ook komt aan bod hoe de diagnose gesteld kan worden. Het tweede deel gaat over de opvoeding van kinderen met pdd-nos. Deze kinderen stellen speciale eisen aan hun omgeving en aan hun opvoeders. De auteurs geven tips en concrete adviezen die de opvoeding makkelijker kunnen maken.

Van der Velde is zowel ouder en professioneel begeleider van kinderen met autisme. Ze geeft tips die het dagelijks leven van autistische kinderen en hun ouders vergemakkelijken. Aan de hand van vele praktische hulpmiddelen zoals spelletjes, schema's en tekeningen, kunnen ouders met deze gids hun kinderen sociaal gedrag leren herkennen en begrijpen. Aan bod komen onder meer: Theory-of-mind (TOM) , uitleggen aan een kind wat autisme is, inspelen op de behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid, het bijbrengen van inlevingsvermogen en het verbeteren van de communicatie.

In de eerste hoofdstukken wordt ingegaan op de ontwikkelingen binnen de genetica en taakgerelateerde hersenactiviteit van kinderen en jongeren met autisme. Voorts komen de mogelijkheden van (vroegtijdige) diagnostiek van autisme aan bod. Vervolgens worden verschillende behandelmethoden voor specifieke problemen beschreven, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan onderzoek naar de effectiviteit van deze methoden.

Vermeulen behandelt autisme bij leerlingen in het gewoon onderwijs. In een zevental hoofdstukken wordt uiteengezet wat autisme inhoudt en hoe kinderen die lijden aan een vorm van autisme uit het zogenoemde autismespectrum begeleid kunnen worden in de school. De typische gedrags- en cognitieve kenmerken vormen het uitgangspunt voor de specifieke behandeling die deze kinderen kunnen krijgen binnen het normale lager onderwijs. Bevat tips hoe je in de hele school op een autismevriendelijke wijze kunt omgaan met elkaar.

Besproken wordt het Syndroom van Asperger, een aan autisme verwante stoornis. Bevat een analyse en de kenmerken van het syndroom. Verder wordt aangegeven hoe je mensen met het syndroom het beste kunt benaderen.

Vragen?

Jenny ter Wee is contactpersoon.

Foto Jenny ter Wee

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies