Angst

Richtlijnen

In een richtlijn of standaard staat welke acties u bij bepaalde problematiek kunt ondernemen op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding of behandeling. Ze zijn voor en door de beroepsgroep gemaakt en vaak geautoriseerd door beroepsverenigingen.

Auteurs:

Ontwikkeld door Akwa GGZ

Autorisatie:

Onbekend

In beheer bij:

Akwa GGZ

Angststoornissen hebben een grote impact op het functioneren van de patiënt en personen in de directe omgeving. Doel van deze zorgstandaard is professionals in de geestelijke gezondheidszorg een maatstaf te bieden voor de zorg aan patiënten met angstklachten of een angststoornis. De zorgstandaard vormt het algemene raamwerk voor diagnostiek en behandeling en biedt daarmee het fundament voor goede zorg voor mensen met angstklachten of een angststoornis in Nederland. Deze zorgstandaard richt zich niet specifiek op kinderen en jongeren.

Auteurs:

M. Theunissen en M. de Wolff

Autorisatie:

Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland

In beheer bij:

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

In deze richtlijn is er naast aandacht voor vroegsignalering, ook aandacht voor interventies en samenwerken in de keten. De richtlijn is bedoeld voor jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten werkzaam in de jeugdgezondheidszorg (jgz). De richtlijn beoogt een up-to-date en (wetenschappelijk en praktijk-)onderbouwd fundament te bieden voor het signaleren, bespreekbaar maken, registreren, handelen en samenwerken met betrekking psychosociale problemen bij het kind.

Auteurs:

L. Bolier, P. Speentjes, D. Volker en H. Sinnema

Autorisatie:

Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland

In beheer bij:

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

Deze richtlijn is een leidraad voor jgz-professionals om samen met de individuele jeugdige (en ouder) de juiste afwegingen te maken. De jgz heeft een belangrijke rol in de signalering, ondersteuning en de toeleiding naar andere zorg. Daarvoor dient de jgz-professional onderscheid te kunnen maken tussen normale angst, problematische angst of een angststoornis. Doel van de richtlijn is het ondersteunen van het handelen van de jgz-professional bij voorlichting, preventie, signalering, ondersteuning en indien nodig toeleiden naar andere zorg bij angst.

Auteurs:

A. Snoek, E. Wits & W. Meulders

Autorisatie:

CBO

In beheer bij:

Stichting Resultaten Scoren

Het doel van deze richtlijn is om een geïntegreerde diagnostiek en behandeling te bieden voor de combinatie van verslaving en angstklachten bij adolescenten. De richtlijn is bedoeld voor psychiaters, psychologen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en andere professionals die in de ggz en verslavingszorg werken. Uiteraard kunnen ook andere behandelaars in bijvoorbeeld de eerste lijn hun voordeel met deze richtlijn opdoen. 

Auteurs:

J. Vriezen, E. Lammers, E. Faber, F. van Heest et al.

Autorisatie:

Onbekend

In beheer bij:

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE)

In de LESA Angststoornissen worden de taken beschreven die specifiek behoren tot het werkgebied van de huisarts en de eerstelijnspsycholoog. Daarnaast wordt aangegeven op welke gebieden zij gezamenlijke taken hebben. Deze LESA geeft richtlijnen voor samenwerking tussen huisartsen en eerstelijnspsychologen bij het verlenen van zorg aan patiënten met een angststoornis. Het gaat daarbij zowel om patiënten die primair de huisarts of de eerstelijnspsycholoog bezoeken, als om patiënten die in gezamenlijke behandeling zijn. De LESA richt zich niet specifiek op hulpverlening aan kinderen en jongeren.

Zoek naar meer richtlijnen voor de jeugdsector in de databank Richtlijnen.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies