Angst

Richtlijnen

In een richtlijn of standaard staat welke acties u bij bepaalde problematiek kunt ondernemen op het gebied van preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding of behandeling. Ze zijn voor en door de beroepsgroep gemaakt en vaak geautoriseerd door beroepsverenigingen.

Auteurs:

L. Bolier, P. Speentjes, D. Volker en H. Sinnema

Autorisatie:

Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland

In beheer bij:

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

Deze richtlijn is een leidraad voor jgz-professionals om samen met de individuele jeugdige (en ouder) de juiste afwegingen te maken. De jgz heeft een belangrijke rol in de signalering, ondersteuning en de toeleiding naar andere zorg. Daarvoor dient de jgz-professional onderscheid te kunnen maken tussen normale angst, problematische angst of een angststoornis. Doel van de richtlijn is het ondersteunen van het handelen van de jgz-professional bij voorlichting, preventie, signalering, ondersteuning en indien nodig toeleiden naar andere zorg bij angst.

Auteurs:

M. Theunissen en M. de Wolff

Autorisatie:

Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland

In beheer bij:

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

In deze richtlijn is er naast aandacht voor vroegsignalering, ook aandacht voor interventies en samenwerken in de keten. De richtlijn is bedoeld voor jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten werkzaam in de jeugdgezondheidszorg (jgz). De richtlijn beoogt een up-to-date en (wetenschappelijk en praktijk-)onderbouwd fundament te bieden voor het signaleren, bespreekbaar maken, registreren, handelen en samenwerken met betrekking psychosociale problemen bij het kind.

Auteurs:

J. Vriezen, E. Lammers, E. Faber, F. van Heest et al.

Autorisatie:

Onbekend

In beheer bij:

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE)

In de LESA Angststoornissen worden de taken beschreven die specifiek behoren tot het werkgebied van de huisarts en de eerstelijnspsycholoog. Daarnaast wordt aangegeven op welke gebieden zij gezamenlijke taken hebben. Deze LESA geeft richtlijnen voor samenwerking tussen huisartsen en eerstelijnspsychologen bij het verlenen van zorg aan patiënten met een angststoornis. Het gaat daarbij zowel om patiënten die primair de huisarts of de eerstelijnspsycholoog bezoeken, als om patiënten die in gezamenlijke behandeling zijn. De LESA richt zich niet specifiek op hulpverlening aan kinderen en jongeren.

Auteurs:

A. van Aarnhem, M. van Bemmel, E. Crone-Kraaijeveld et al.

Autorisatie:

Onbekend

In beheer bij:

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Deze LESA geeft aanbevelingen voor samenwerking van huisartsen en maatschappelijk werkers bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychosociale problematiek. Daarnaast worden de taken beschreven die behoren tot het specifieke werkgebied van de huisarts en de maatschappelijk werker en de taken die behoren tot het gezamenlijke werkgebied. Verder wordt aangegeven in welke situaties afstemming en/of samenwerking nodig is. Het gaat in de LESA om patiënten die in behandeling zijn bij de huisarts en verwezen zijn naar het maatschappelijk werk of om patiënten die zichzelf bij het maatschappelijk werk hebben aangemeld. De LESA richt zich niet specifiek op hulpverlening aan kinderen en jongeren.

Auteurs:

J. Meeuwissen, P. Speetjens, D. Meije et al.

Autorisatie:

BPSW, NIP en NVO

In beheer bij:

Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Veel kinderen en jongeren kampen met stemmingsproblemen (emotionele problemen die langer dan twee weken aanhouden) of stemmingsstoornissen (depressieve, dysthyme en bipolaire stoornissen). Professionals binnen de ambulante en residentiële jeugdhulpverlening hebben bijna dagelijks te maken met jeugdigen met dergelijke problemen. Zij kunnen een belangrijke rol spelen in het verminderen van stemmingsproblemen en het voorkomen van een echte depressie bij kinderen en jongeren. Deze richtlijn biedt hen daar handvatten bij. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Auteurs:

A. Snoek, E. Wits & W. Meulders

Autorisatie:

CBO

In beheer bij:

Stichting Resultaten Scoren

Het doel van deze richtlijn is om een geïntegreerde diagnostiek en behandeling te bieden voor de combinatie van verslaving en angstklachten bij adolescenten. De richtlijn is bedoeld voor psychiaters, psychologen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en andere professionals die in de ggz en verslavingszorg werken. Uiteraard kunnen ook andere behandelaars in bijvoorbeeld de eerste lijn hun voordeel met deze richtlijn opdoen. 

Auteurs:

Ontwikkeld door Akwa GGZ

Autorisatie:

Onbekend

In beheer bij:

Akwa GGZ

Angststoornissen hebben een grote impact op het functioneren van de patiënt en personen in de directe omgeving. Doel van deze zorgstandaard is professionals in de geestelijke gezondheidszorg een maatstaf te bieden voor de zorg aan patiënten met angstklachten of een angststoornis. De zorgstandaard vormt het algemene raamwerk voor diagnostiek en behandeling en biedt daarmee het fundament voor goede zorg voor mensen met angstklachten of een angststoornis in Nederland. Deze zorgstandaard richt zich niet specifiek op kinderen en jongeren.

Zoek naar meer richtlijnen voor de jeugdsector in de databank Richtlijnen.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies