Logo Nederlands Jeugdinstituut
Home > Kennis > Databanken > Nederlands onderzoek > Overzicht onderzoeken > De Basic Trustmethode: een interventie gericht op gehechtheidsrelaties gebaseerd op mind-mindedness in adoptiegezinnen

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

De Basic Trustmethode: een interventie gericht op gehechtheidsrelaties gebaseerd op mind-mindedness in adoptiegezinnen

Evaluatieonderzoek naar de Basic Trustmethode bij adoptiegezinnen. De Basic Trustmethode is een interventie gericht op gehechtheidrelaties met als doel de ouderlijke mind-mindedness te verbeteren, de relatie tussen ouders en kind te versterken en de psychopathologie van kinderen te verminderen.

Centrale vraag uit het onderzoek

Is bij adoptiegezinnen, bij een voor- en nameting van de behandeling met de 'Basic Trustmethode', sprake van verandering ten aanzien van ouderlijke sensitiviteit, de hechtingsrelatie tussen ouder en kind en de psychopathologie en prosociaal gedrag van de kinderen?

Beschrijving

In dit evaluatieonderzoek wordt Basic Trustmethode onderzocht. De Basic-Trustmethode is een interventie gericht op kinderen met hechtingsproblemen en gedrags- en of emotionele problemen en hun opvoeders. Door middel van onder meer video-feedback worden mind-mindedness vaardigheden van ouders verbeterd en wordt de hechtingsrelaties tussen ouder en kind versterkt. Mind-mindedness houdt in dat de opvoeders kunnen reflecteren op het gedrag van het kind door het gedrag van het kind te benoemen.
Het onderzoek is uitgevoerd bij twintig gezinnen met een geadopteerd kind in de leeftijd van 2 tot en met 5 jaar met gedragsproblemen. Bij de adoptieouders zijn voorafgaand en na afloop van de interventie twee vragenlijsten afgenomen. Daarnaast is de interactie tussen adoptieouders en hun kind geobserveerd met behulp van twee observatie instrumenten.

Onderzoeksinstelling

Universiteit van Amsterdam, afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding.

Onderzoekers

Colonnesi, C.;Wissink, I.B.;Noom, M.;Asscher, J.J.;Hoeve, M.;Stams, G.J.J.M.;Polderman, N.;Kellaert-Knol, M.G.

Publicatiegegevens

Colonnesi, C, Wissink, I.B., Noom, M.J., Asscher, J.J., Hoeve, M.. Stams, G. J. M., Polderman,N.en Kellaert-Knol, M.G. (2012) Basic Trust: An Attachment-Oriented Intervention Based on Mind-Mindedness in Adoptive Families. Research on Social Work Practice, 10-12-2012.

Samenvatting resultaten

Het onderzoek laat significante verschillen zien tussen de voor- en nameting met betrekking tot onveilige gehechtheid, gedesorganiseerde hechting, gedragsproblemen en problemen in de omgang met leeftijdgenoten. Na de behandeling laten de kinderen een lager niveau van onveilige hechting aan de moeder zien en het niveau van gedesorganiseerde hechting is ten aanzien van beide ouders na de behandeling afgenomen. Beide ouders rapporteren na de behandeling minder gedragsproblemen bij hun geadopteerde kind. Daarnaast zagen moeders, die veel tijd door brachten met het kind, ook een afname van problemen met leeftijdgenoten na de behandeling.
Ten aanzien van de sensitiviteit bij ouders zijn geen significante verschillen tussen de voor- en nameting naar voren gekomen. Verondersteld wordt dat de interventie wel effect heeft op het niveau van de ouderlijke mind-mindedness vaardigheden maar de mate waarin ouders over de vaardigheden beschikken, is in het onderzoek niet gemeten.
De conclusie is dat Basic Trust een veelbelovende interventies is voor het verbeteren van de relatie tussen ouders en kind in adoptiegezinnen en voor het verminderen van hechtingsproblemen en gedragsproblemen. Beperkingen van het onderzoek zijn de kleine onderzoeksgroep en het ontbreken van een controlegroep.

Congres Jeugd in onderzoek
10 maart 2014, Nieuwegein.

Cijfers over Jeugd en Opvoeding
Statistieken over jeugd, gezin en opvoeding.

Gert van den Berg Gert van den Berg is projectleider van de databank Nederlands Onderzoek Jeugd en Opvoeding.

Stel een vraag