Logo Nederlands Jeugdinstituut
Home > Kennis > Databanken > Nederlands onderzoek > Overzicht onderzoeken > Gehechtheid binnen adoptiefamilies

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

Gehechtheid binnen adoptiefamilies

Vergelijking tussen kinderen die voorafgaand aan de adoptie in China in pleegzorg zijn geweest of in een tehuis en meta-analyse naar gehechtheid van adoptiekinderen.

Centrale vraag uit het onderzoek

Het bestuderen van de gehechtheid, fysieke groei, cortisol, mentale en motorische ontwikkeling van adoptiekinderen

Beschrijving

Vergelijking tussen kinderen die voorafgaand aan de adoptie in China in pleegzorg zijn geweest of in een tehuis. Hierbij is gekeken naar het effect op gehechtheid, motoriek, cognitie en stresshormonen, de sensitiviteit van de adoptiemoeder, de responsiviteit van het kind en allemansvriendjesgedrag. Ook is een meta- analyse naar gehechtheid van geadopteerde kinderen gedaan, waarbij een vergelijking is gemaakt met kinderen uit pleegzorg en niet-geadopteerden.

Onderzochte interventie

De adoptie

Doelgroep

Adoptiekinderen van ongeveer 12 maanden uit China, metingen 2 en 6 maanden na hun adoptie.

Probleem/risico

Algemene ontwikkeling;Overig en niet gespecificeerd

Onderzoeksinstelling

Universiteit Leiden, Algemene en Gezinspedagogiek

Onderzoekers

Dries, L. van den;Juffer, F.;IJzendoorn, M.H. van;Bakermans-Kranenburg, M.J.

Financier

NWO

Samenvatting resultaten

Dit promotieonderzoek laat zien dat pleegzorg betere ontwikkelingskansen biedt dan een kindertehuis, dat adoptie een bijzonder effectieve pedagogische interventie is en dat een zo vroeg mogelijke adoptie kinderen de beste herstelkansen biedt.
Vergeleken met geadopteerde tehuiskinderen hebben geadopteerde pleegkinderen zowel twee als zes maanden na hun adoptie een betere verstandelijke en motorische ontwikkeling, gaan sneller vooruit bij het reageren op de initiatieven van hun adoptieouders, en zijn even vaak veilig gehecht als niet-geadopteerde kinderen. Bij de lichamelijke groei en te grote vriendelijkheid tegenover onbekende volwassenen werden geen verschillen gevonden tussen beide groepen adoptiekinderen. De adoptiekinderen lieten vaker een gedesorganiseerde gehechtheidsrelatie zien vergeleken met niet-geadopteerde kinderen.
In het eerste half jaar na hun adoptie maken de adoptiekinderen al een belangrijke inhaalslag op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals verstandelijke ontwikkeling en lichamelijke groei. Een meta-analyse liet zien dat adoptiekinderen een groter risico op een gedesorganiseerde gehechtheidsrelatie hebben dan niet-geadopteerde kinderen. Tegelijkertijd is dit risico op gedesorganiseerde gehechtheid bij adoptiekinderen beduidend minder groot dan bij kinderen die in tehuizen opgroeien. Ook bleek dat kinderen die na hun eerste verjaardag geadopteerd worden minder vaak veilig gehecht zijn, terwijl kinderen die voor hun eerste verjaardag geadopteerd worden even vaak veilig gehecht zijn als niet-geadopteerde kinderen.

Congres Jeugd in onderzoek
10 maart 2014, Nieuwegein.

Cijfers over Jeugd en Opvoeding
Statistieken over jeugd, gezin en opvoeding.

Gert van den Berg Gert van den Berg is projectleider van de databank Nederlands Onderzoek Jeugd en Opvoeding.

Stel een vraag