• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Basic Trustmethode

De Basic Trustmethode is een kortdurende interventie voor kinderen van 2 t/m 5 jaar met (ernstige) gedrags- en/of emotionele problemen en hun (professionele) opvoeders, waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie. De hulpverlening bestaat uit acht tot twaalf sessies waarin – met behulp van videofeedback – wordt gewerkt aan het terugdringen van de problemen door middel van versterking van de gehechtheidsrelatie.

Doel

Het hoofddoel van de Basic Trustmethode is afname van gedrags- en/of emotionele problemen van het kind.
De intermediaire doelen zijn:

 • het kind heeft een veilige gehechtheidsrelatie met de opvoeders, ofwel basisvertrouwen.
 • opvoeders zijn extra sensitief en mind-minded.
 • opvoeders zijn in staat veilig te disciplineren.

Subdoelen voor de opvoeders zijn:

 • De opvoeder heeft inzicht in de achtergrond van het gedrag van het kind en kan reflecteren op het gedrag van het kind.
 • De opvoeder is in staat de communicatievaardigheden, met name het benoemen volgens de gestelde criteria, toe te passen in de thuissituatie of situatie in de groep. Tevens kan de opvoeder de gevoelens van het kind non-verbaal 'spiegelen'.
 • De opvoeder kan bij ongehoorzaam gedrag het kind benoemen en positief voorzeggen en bij gedragsexcessen disciplineringsmethoden toepassen die door het kind niet als afwijzend worden ervaren.

Subdoelen voor het kind zijn:

 • Het kind is in staat zijn omgeving zelfstandig te ontdekken en houdt daarbij contact met de opvoeder.
 • Het kind is in staat de opvoeder als bron van troost en ontspanning te ervaren.
 • Het kind kent zijn of haar gevoelens beter en kan deze beter reguleren (zelfregulatie).
 • Het sociaal functioneren van het kind verbetert.

Doelgroep

De Basic Trustmethode richt zich op kinderen van 2 t/m 5 jaar met gedrags- en/of emotionele problemen volgens de CBCL 1,5-5 jaar (Achen-bach, 2001) en hun opvoeders in gezinnen of in (semi-)residentiële voorzieningen, waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie, ofwel een tekort aan basisvertrouwen, volgens de ADSI 2-5 jaar (Polderman et al, 2009). In veel gevallen zitten opvoeders en kind eveneens vast in een 'coërcieve cirkel'.De opvoeders vormen de intermediaire doelgroep.

Aanpak

De Basic Trustmethode is door Polderman (1998) ontwikkeld op basis van de bestaande Video Home Training (VHT) (Dekker & Biemans, 1994). De hulpverlening bestaat uit gemiddeld acht sessies, waarvan vier video-opnamesessies en vier terugkijksessies, die volgens een vaststaand protocol worden uitgevoerd, met inachtneming van individuele verschillen bij opvoeders en kinderen. De methode omvat specifieke instructies voor opvoeders. Belangrijke onderdelen in de Basic Trustmethode zijn psycho-educatie over de dynamiek achter de symptomen en op gehechtheid gerichte opvoedingsadviezen. Met name specifieke communicatievaardigheden die opvoeders in het contact met het kind hanteren staan centraal. Tevens wordt veel aandacht besteed aan het 'veilig disciplineren' teneinde te bereiken dat opvoeders en kind uit de 'coërcieve cirkel' stappen.

Materiaal

Een methodiekbeschrijving van de Basic Trustmethode is beschikbaar, met als bijlagen diverse protocollen, richtlijnen, artikelen en informatiemateriaal. Centraal in de Basic Trustmethode staat het schema 'Interactievaardigheden voor basisvertrouwen en hechting' (Polderman, 2009) met de 'Toelichting op enkele interactievaardigheden uit de Basic Trustmethode' (Polderman, 2008). Voor hulpverleners is tevens een aantal vragenlijsten (ADSI en Vragenlijst voorgeschiedenis) beschikbaar en een werkdocument voor het schrijven van de interpretatie van de hechtingsproblematiek.

Onderzoek

Een pilotstudy met een experimentele groep (N=5) en een controlegroep (N=5) bij pleegkinderen laat positieve effecten zien op de sensitiviteit van de pleegmoeder en op het gehechtheidsgedrag van het kind. Tevens is er een sterke afname van storend/interfererend gedrag van pleegmoeder. Een veranderingsonderzoek (N=20) laat een afname van gedrags- en/of emotionele problematiek bij het kind zien en tevens positieve effecten op de gehechtheid van het kind, met name op gedesorganiseerde gehechtheid, en een toename van de veiligheid in de moeder-kindrelatie.


Onderwerp:

Angst,
Gedragsproblemen,
Hechtingsproblemen

Doel:

Behandeling

Leeftijd:

2 - 5 jaar


Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:

14 oktober 2011

Beoordeeld door:

Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Oordeel:

Goed onderbouwd

Toelichting:

De Basic Trustmethode maakt gebruik van VHT. Dit is een effectief middel om hechtingsproblemen aan te pakken.

Contactgegevens

Ontwikkeld door:

Nelleke Polderman
Bisschop Callierstraat 34
2014 XH Haarlem
023 - 54 25 230
info@basictrust.com
www.basictrust.com

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.