Home > Kennis > Dossiers > Transitie jeugdzorg > Beleid > Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

Blijf op de hoogte

Op Kennisnet Jeugd wisselen beleid en praktijk kennis uit over de transitie van de jeugdzorg. Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de community.

Gemeenten onvoldoende voorbereid op transities

2 oktober 2014

Bijna de helft van de gemeenten is onvoldoende tot slecht voorbereid op de transities op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie. Dat blijkt uit een enquête onder 975 gemeenteambtenaren en -bestuurders van Binnenlands Bestuur en het tv-programma Altijd wat. Ruim een kwart van de ambtenaren en bestuurders verwacht een zeer stroeve overgang; bijna een vijfde verwacht zelfs chaos. 46 procent van de ambtenaren is onvoldoende tot slecht voorbereid op de nieuwe taken en 48 procent van de gemeenten is onvoldoende of slecht voorbereid. Voor ambtenaren en bestuurders in kleinere gemeenten is de jeugdzorg het grootste knelpunt. In grotere gemeenten is de zorg over de Wmo 2015 het grootst.

In een reactie stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat onduidelijkheid over budgetten en benodigde zorg de oorzaak is van de overgangsproblemen. Het CDA, D66 en SP willen dat staatssecretaris Van Rijn van VWS nu overgaat tot concrete actie.

Geen garantie continuïteit jeugdzorg

23 september 2014

Kinderen die in 2014 jeugdzorg ontvangen, verliezen die zorg mogelijk per 1 januari 2015. Gemeenten worden dan verantwoordelijk en moeten contracten sluiten met zorgaanbieders. Aanbieders hebben alleen nog zo weinig financiële zekerheid gekregen, dat ze mogelijk de deuren moeten sluiten. Dat stelt de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) in een brief aan de ministeries van VWS en VenJ. De TSJ liet onderzoek doen naar hoe ver gemeenten zijn met hun afspraken met jeugdzorgaanbieders. Driekwart van hen heeft nog geen contract afgesloten en kan de continuïteit van zorg niet garanderen. Gemeenten en zorgaanbieders overleggen te weinig om dit probleem aan te pakken, aldus de TSJ.

Ook blijkt dat gemeenten vooral bezig zijn met bezuinigingen op de jeugdzorg en nauwelijks oog hebben voor de kwaliteit van de jeugdhulp. Dit komt volgens de commissie omdat gemeenten moesten beginnen met het inkopen van zorg, terwijl ze nog weinig inhoudelijke kennis over jeugdhulp hadden. Staatssecretarissen Teeven en Van Rijn hebben 1 november 2014 als nieuwe deadline gesteld waarop de contracten getekend moeten zijn. Meer dan de helft van de jeugdzorgaanbieders verwacht ook dan geen zekerheid te hebben, blijkt uit het onderzoek. Verder adviseert de TSJ dat de Transitie Autoriteit Jeugd meer bevoegdheden en budget krijgt en dat jeugdzorgaanbieders iedere maand een voorschot krijgen, gebaseerd op de prijs van 2014.

Overgang van Jeugdwet naar Wmo

5 september 2014

Gemeenten worden vanaf 2015 niet alleen verantwoordelijk voor jeugdhulp maar ook voor de ondersteuning van iedereen van 18 jaar en ouder. Dit is bepaald in de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Ook andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Participatiewet, spelen een rol spelen bij de overdracht van zorg rond het 18e jaar. In de aanloop naar de Jeugdwet hebben verschillende partijen gepleit voor een goede overdracht van jongeren wanneer ze 18 jaar worden. De politiek heeft deze oproep serieus genomen. Tijdens de behandeling van de Wmo 2015 in de Tweede Kamer is een amendement aangenomen.  Hierdoor zijn gemeenten verplicht in het Wmo-beleidsplan aan te geven hoe zij de continuïteit van zorg waarborgen. 

De Rijksoverheid heeft voor de gemeenten een informatiekaart opgesteld  met punten waar ze op moeten letten bij de continuïteit van zorg.  Zo krijgen de gemeenten het advies om jeugdhulp en Wmo-ondersteuning in afstemming in te kopen en de jeugd- en Wmo-professionals met elkaar te laten samenwerken. Andere aandachtspunten zijn: opbouw van een netwerk rond de jongere en afspraken met woningcorporaties over huisvesting voor jongeren van 18 tot 23 jaar.    

Gemeenten verantwoordelijk voor innen ouderbijdrage

19 augustus 2014

Gemeenten worden met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het opleggen van de ouderbijdrage voor uithuisgeplaatste jongeren. Deze wettelijke verplichting is opgenomen in de Jeugdwet. Voor alle jeugdhulp waarbij een jongere een etmaal of een deel daarvan bij een pleegouder of in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder verblijft is een ouderbijdrage verschuldigd. Dit is een verruiming van de huidige verplichting zoals die in de Wet op de jeugdzorg is opgenomen. In 2015 valt onder jeugdhulp bijvoorbeeld ook het verblijf in een instelling  voor geestelijke gezondheidszorg. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) gaat de vaststelling en inning van de ouderbijdrage voor gemeenten uitvoeren. De opbrengsten van de ouderbijdrage gaan naar de gemeente die de ouderbijdrage heeft opgelegd.

Financiële steun voor jeugdhulpinstellingen

15 juli 2014

Voor jeugdhulpinstellingen die in financiële problemen dreigen te komen door de transitie van de jeugdzorg stelt het kabinet tot 2018 200 miljoen euro beschikbaar. De instellingen die er gebruik van maken, moeten het geld te zijner tijd terugbetalen. De staatssecretarissen van VWS en VenJ willen met het geld de continuïteit van zorg garanderen. Ze willen voorkomen dat voorzieningen verdwijnen die noodzakelijk zijn, zoals jeugdhulp, kinderbescherming, jeugdreclassering en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De Transitie Autoriteit Jeugd adviseert beide staatssecretarissen over verzoeken om een vergoeding. Het geld komt beschikbaar vanaf 1 oktober, maar instellingen kunnen nu al een aanvraag indienen bij de Transitie Autoriteit Jeugd.

Reactie VWS en VenJ op vragen ontwerpbesluit Jeugdwet

29 juli 2014

Op 25 juli 2014 reageerden de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (VenJ)  op vragen van politieke partijen over het ontwerpbesluit Jeugdwet. Lees verder

Details Jeugdwet in ontwerpbesluit

30 juni 2014

Verschillende jeugdhulponderwerpen die nu nog in aparte wetten en besluiten zijn geregeld, zijn samengevoegd in het ontwerpbesluit Jeugdwet. De staatssecretarissen van VWS en VenJ hebben het 27 juni naar de Eerste en de Tweede Kamer gestuurd. Lees verder

Nederland in transitie

Niet alleen de jeugdzorg maar ook het onderwijs, de langdurige zorg en de arbeidsmarkt zijn in transitie. Door de invoering van de Wet passend onderwijs , de decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), en de Participatiewet krijgen de gemeenten er veel taken en bevoegdheden bij.

 

Verder lezen:

Foto: Marsel Loermans
Kennisnet Jeugd
 

Beter met minder
Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd
Visie en aanbod voor gemeenten

Onderwijs en Jeugdgezondheidszorg
Brochure over passend onderwijs

Tijne  Berg - le Clercq Vragen over transitie jeugdzorg en passend onderwijs?

Stel een vraag

Print Print pagina of dossier

Print deze pagina

Print het complete dossier

Of print een selectie
Nieuws
Focuslijst 2014
Praktijk
Beleid
Transformeren
Achtergronden
Cijfers over zorggebruik
Onderzoek
Denktank
Literatuur
Agenda
Links
Helpdesk
Over dit dossier