Home > Kennis > Dossiers > Transitie jeugdzorg > Beleid > Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

Blijf op de hoogte

Op Kennisnet Jeugd wisselen beleid en praktijk kennis uit over de transitie van de jeugdzorg. Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de community.

Gemeenten verantwoordelijk voor innen ouderbijdrage

Gemeenten worden met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het opleggen van de ouderbijdrage voor uithuisgeplaatste jongeren. Deze wettelijke verplichting is opgenomen in de Jeugdwet. Voor alle jeugdhulp waarbij een jongere een etmaal of een deel daarvan bij een pleegouder of in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder verblijft is een ouderbijdrage verschuldigd. Dit is een verruiming van de huidige verplichting zoals die in de Wet op de jeugdzorg is opgenomen. In 2015 valt onder jeugdhulp bijvoorbeeld ook het verblijf in een instelling  voor geestelijke gezondheidszorg. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) gaat de vaststelling en inning van de ouderbijdrage voor gemeenten uitvoeren. De opbrengsten van de ouderbijdrage gaan naar de gemeente die de ouderbijdrage heeft opgelegd.

Financiële steun voor jeugdhulpinstellingen

Voor jeugdhulpinstellingen die in financiële problemen dreigen te komen door de transitie van de jeugdzorg stelt het kabinet tot 2018 200 miljoen euro beschikbaar. De instellingen die er gebruik van maken, moeten het geld te zijner tijd terugbetalen. De staatssecretarissen van VWS en VenJ willen met het geld de continuïteit van zorg garanderen. Ze willen voorkomen dat voorzieningen verdwijnen die noodzakelijk zijn, zoals jeugdhulp, kinderbescherming, jeugdreclassering en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De Transitie Autoriteit Jeugd adviseert beide staatssecretarissen over verzoeken om een vergoeding. Het geld komt beschikbaar vanaf 1 oktober, maar instellingen kunnen nu al een aanvraag indienen bij de Transitie Autoriteit Jeugd.

Reactie VWS en VenJ op vragen ontwerpbesluit Jeugdwet

Op 25 juli 2014 reageerden de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (VenJ)  op vragen van politieke partijen over het ontwerpbesluit Jeugdwet. Verschillende Tweede Kamerfracties vragen zich af hoe de professionalisering gewaarborgd blijft als het veld, volgens het ontwerpbesluit, zelf mag bepalen wanneer de inzet van geregistreerde professionals nodig is. De staatssecretarissen wijzen erop dat de Inspecties (Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie - red.) in de gaten houden of de inzet van al dan niet geregistreerde professionals verantwoord gebeurt. De inspecties informeren en adviseren op hun beurt de bewindslieden. Met name de fractie van de SP is niet gerust op de vrijheid die veldpartijen wordt gegeven en wil dat de ministeries meer sturen op werktoedeling. Zo wil de SP van de bewindslieden een overzicht waarin per jeugdzorgdiscipline wordt aangegeven aan welke opleidingseisen en kwantitatieve eisen het personeel moet voldoen. Maar dit overzicht zullen de Tweede Kamerleden moeten ontberen, want de staatssecretarissen zien het niet als hun taak om hierover uitspraken te doen. Lees verder

Details Jeugdwet in ontwerpbesluit

Verschillende jeugdhulponderwerpen die nu nog in aparte wetten en besluiten zijn geregeld, zijn samengevoegd in het ontwerpbesluit Jeugdwet. Staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Fred Teeven van VenJ hebben het 27 juni naar de Eerste en de Tweede Kamer gestuurd. Het besluit regelt details over de toegang tot jeugdhulp, de kwaliteit daarvan, certificering, inzet van geregistreerde beroepskrachten, accommodatie en klachtrecht binnen gesloten jeugdhulp, en de verwijsindex risicojongeren. Het besluit gaat niet alleen over jeugdhulp maar regelt ook zaken die nu in het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen zijn geregeld, bijvoorbeeld over het melden bij het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). Overal waar in de huidige besluiten sprake is van de Wet op de jeugdzorg, komt Jeugdwet te staan. Het ontwerpbesluit gaat ook voor advies naar de Raad van State en moet net als de wet op 1 januari 2015 ingaan.

VNG helpt gemeenten bij inkoop jeugd-ggz

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een Zelfcheck Inkoop Jeugd-GGZ ontwikkeld om gemeenten te helpen bij de inkoop van de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-ggz), waarvoor zij vanaf januari 2015 verantwoordelijk zijn. Gemeenten kunnen met de checklist snel bepalen voor welke onderdelen ze een beroep op willen doen op ondersteuning door de VNG. Aanvullend op de zelfcheck heeft de VNG een factsheet gemaakt over het inkopen van jeugd-ggz. De factsheet bevat onder meer informatie over de spelregels voor het inkopen van specialistische en generalistische zorg, over tarieven, varianten van contracten, bevoorschotting, toepassing van de Routine Outcome Monitoring (ROM) en format en inhoud van facturen. Bij elk thema wordt verwezen naar de bijbehorende vragen uit de zelfcheck. De factsheet en de zelfcheck maken deel uit van het ondersteuningsprogramma van de VNG dat is gestart in april 2014. Andere producten uit dit programma zijn een handreiking over de invulling van de adviesrol van de zorgverzekeraars en een website met veelgestelde vragen. Meer informatie over het ondersteuningsprogramma jeugd-ggz vindt u op de website van de VNG. Zie ook het bericht elders op deze pagina over Afspraken over inkoop jeugd-ggz.  

Transitiecommissie: nog steeds risico's bij transitie

De transitie van de jeugdzorg brengt nog steeds risico's met zich mee, vooral in kleinere gemeenten. Dat blijkt uit de vierde rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ). Hoewel de gemeenten hard werken aan de transitie, zegt de TSJ 'geen geruststellend oordeel' te kunnen vellen over de voorbereidingen. Zo is de toeleiding naar jeugdhulp en de aansluiting op jeugdbescherming vaak nog niet goed geregeld. Ook hebben veel gemeenten geen budgetafspraken met zorgaanbieders. Het risico bestaat dat aanbieders daarom hun jeugdhulpcapaciteit verder verminderen. Vooral bij bovenregionale aanbieders zijn de risico's groot. De TSJ adviseert gemeenten een zelftest te doen op basis van casussen van veelvoorkomende opvoed- en opgroeiproblemen. Ze kunnen dan noodscenario's ontwikkelen voor onderdelen die nog onvoldoende zijn uitgewerkt. De commissie maakt zich zorgen over gemeenten met minder dan vijftigduizend inwoners, waar vaak één of twee ambtenaren verantwoordelijk zijn voor jeugdzaken. De ondersteuning door het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zou zich meer op die groep moeten richten. In een reactie roepen de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (VenJ) en de VNG gemeenten en instellingen op om zich te melden als ze steun nodig hebben.

Modelprocedure jeugdplan gemeente en onderwijs

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft samen met de verenigingen die de belangen behartigen van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs (PO-Raad en VO-Raad) een model ontwikkeld voor de procedure van het OOGO jeugdplan, met de daarbij behorende geschillenregeling en overeenkomst. In artikel 2.2 van de Jeugdwet is vastgesteld dat gemeenten een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) moeten voeren met de samenwerkingsverbanden van het onderwijs over hun concept jeugdplan, voor zover deze het onderwijs raakt. Het is niet verplicht om deze modelprocedure te gebruiken. Het model biedt volgens de ontwikkelaars een handreiking voor een goed gefaciliteerd overleg met ruimte voor regionaal maatwerk.

Handreiking cliëntondersteuning

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben in maart 2014 een handreiking gepubliceerd over cliëntondersteuning. Lees verder

Focuslijst transitie jeugd

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (VenJ) hebben samen met de Vereniging van Nederlandse gemeenten een focuslijst voor de transitie jeugd opgesteld. Lees verder 

Transitie Autoriteit Jeugd moet transitie duwtje geven

De datum van 1 januari 2015 nadert met rasse schreden en de gemeenten moeten nog veel beslissingen nemen om op tijd klaar te zijn. Staatsecretarisssen Van Rijn (VWS) en Teeven (VenJ) schrijven dit in reactie op het derde rapport van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd. Lees verder

'Gemeenten niet voor 2015 klaar met transitie'

Als gemeenten in het huidige tempo doorgaan met de transitie van de zorg voor jeugd, is de invoeringsdatum van 1 januari 2015 niet verantwoord. Dat concludeert de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd onder leiding van Leonard Geluk in haar derde rapportage. Lees verder

Eerste Kamer stemt in met Jeugdwet

De Eerste Kamer heeft met 45 stemmen voor en 22 tegen op 18 februari 2014 de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Lees verder

Afspraken over inkoop jeugd-ggz

De gemeenten kopen in 2014 de geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen in met ondersteuning van de zorgverzekeraars. Lees verder

CBS levert beleidsinformatie gemeentelijk jeugdhulp

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat met ingang van de nieuwe Jeugdwet de beleidsinformatie over het jeugdhulpgebruik verzamelen en verstrekken. Lees verder

Transitiecommissie blijft bezorgd

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) heeft op verzoek van het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) de regionale transitiearrangementen getoetst. Lees verder

Stelselmeter meet voortgang

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) bewaakt de voortgang van de decentralisatie van de jeugdhulp. Als instrument daarvoor heeft de TSJ een stelselmeter ontwikkeld. Lees verder

Regeerakkoord over jeugdzorg

In het regeerakkoord van de VVD en PvdA, dat op 29 oktober 2012 is gepresenteerd, wordt de decentralisatie van de jeugdzorg omarmd. Lees verder

Nederland in transitie

Niet alleen de jeugdzorg maar ook het onderwijs, de langdurige zorg en de arbeidsmarkt zijn in transitie. Door de invoering van de Wet passend onderwijs , de decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), en de Participatiewet krijgen de gemeenten er veel taken en bevoegdheden bij.

Bronnen

Verder lezen:

Foto: Marsel Loermans
Kennisnet Jeugd
 
Print Print pagina of dossier

Print deze pagina

Print het complete dossier

Of print een selectie
Nieuws
Focuslijst 2014
Praktijk
Beleid
Transformeren
Achtergronden
Cijfers over zorggebruik
Onderzoek
Literatuur
Agenda
Links
Helpdesk
Over dit dossier