• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Transformatie jeugdhulp

Ontwikkelingen

Steun voor jeugdhulpaanbieders in geldnood

De subsidieregeling voor jeugdhulpinstellingen met liquiditeitsproblemen, die op 1 januari afliep, wordt met terugwerkende kracht verlengd. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn van VWS op 22 juni 2016 in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het nieuwe jeugdstelsel.
Landelijk werkende jeugdhulpaanbieders die door de transitie in financiële problemen kwamen, konden in het overgangsjaar 2015 subsidie krijgen. Van Rijn mikt erop die subsidieregeling op 1 augustus te verlengen, met terugwerkende kracht tot 1 januari. De criteria voor steun worden daarbij uitgebreid. Instellingen kunnen steun krijgen als zij werken in drie jeugdzorgregio's en minstens twintig gemeenten en als zij een capaciteit hebben van minstens twintig residentiële plaatsen. Ze kunnen een bedrag toegekend krijgen van maximaal 15 procent van hun jaarrekening in het voorgaande jaar en moeten dat geld binnen een jaar weer terugbetalen.
Jeugdhulpaanbieders kunnen in financiële problemen komen doordat gemeenten geen hulp bij hen inkopen of doordat de betaling lang op zich laat wachten. Tot nu toe hebben 24 van de ruim 2.200 jeugdhulpaanbieders een beroep gedaan op de subsidieregeling.

Van Rijn wil minder administratieve lasten in de jeugdhulp

Het ministerie van VWS organiseert vanaf juni tot eind 2016 regeldruksessies in vijf gemeenten. Dit kondigt staatssecretaris Van Rijn aan in een brief van 15 juni 2016 aan de Tweede Kamer in reactie op de tweede jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd. De TAJ maakt zich zorgen over de toenemende regeldruk en administratieve lasten in de jeugdhulp.
Tijdens de regeldruksessies bespreken professionals knelpunten op de werkvloer met de gemeente, de managers van de jeugdhulpinstellingen, en vertegenwoordigers van het CAK, het Samenwerkend Toezicht Jeugdhulp en brancheorganisaties. Iedere partij krijgt na afloop de opdracht om voorstellen te doen voor het schrappen of vereenvoudigen van regels en administratieve processen. In vervolgsessies worden de voorstellen besproken en waar mogelijk besluiten genomen over het schrappen van overbodige regels. Ook laat Van Rijn onderzoek doen naar de mogelijkheden om de administratieve lasten op het gebied van inkoop, contractering, verantwoording en facturatie te verminderen. In het najaar van 2016 zullen de resultaten bekend zijn. Verder wijst de staatssecretaris op het programma i-Sociaal Domein. In dit programma zijn al verschillende producten ontwikkeld voor het standaardiseren van administratieve werkwijzen op het gebied van inkoop, toegang en zorgtoewijzing, declareren en factureren, financiële controle, sturen en monitoren, en privacy.  

'Samenwerking jeugdhulp moet nog beter'

De samenwerking tussen gemeenten, cliëntenorganisaties en aanbieders van jeugdhulp gaat beter, maar is nog altijd niet goed genoeg. De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) pleit in haar tweede jaarrapportage voor intensievere samenwerking.
Het sluiten van contracten tussen gemeenten en aanbieders van jeugdhulp verliep in 2015 beter dan in 2014. De TAJ hoefde minder te bemiddelen.
In sommige regio's blijft de samenwerking achter. Het komt voor dat de samenwerking tussen gemeenten binnen een jeugdhulpregio hapert of zelfs wordt beëindigd. Dat heeft nadelige gevolgen voor regionale en bovenregionale jeugdhulpaanbieders. Zij moeten afspraken maken met meer individuele gemeenten, wat extra administratieve lasten met zich meebrengt. Ook kan de specialistische jeugdhulp hierdoor versnipperd raken. Gemeenten moeten samen met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties regionale plannen maken voor die vormen van jeugdhulp, vindt de TAJ.
De TAJ maakt zich zorgen over de toenemende administratieve lasten in de jeugdhulp, die soms financiële problemen veroorzaken. Er valt veel te winnen door de processen van contractering en verantwoording te standaardiseren, verwacht de TAJ.

'Schuldhulpverlening is knelpunt decentralisatie'

De integrale aanpak van problemen in gemeenten, een belangrijk doel van de decentralisatie, komt traag tot stand. Vooral de aanpak van problematische schulden is een knelpunt, aldus de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) in haar vierde voortgangsrapportage.
Schulden spelen een rol bij 80 procent van de zorgvragen die terechtkomen bij wijkteams, stelt de TSD. De schuldenproblematiek en de gevolgen voor gezinnen zijn vaak te groot en te complex voor wijkteams om zelf op te pakken. De wijkteams hebben wel een cruciale taak bij het signaleren en het inschatten van de ernst van de situatie. Gemeenten moeten zorgen voor toegang tot gespecialiseerde schuldhulpverlening, vindt de TSD. Ook kunnen ze het goede voorbeeld geven door schulden kwijt te schelden.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) moet het initiatief nemen om een landelijk systeem van vroegsignalering te ontwikkelen, adviseert de TSD. Daarnaast kan SZW met andere ministeries afspraken maken over de aanpak van schulden aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau en de Sociale Verzekeringsbank.
De TSD vindt dat integraal toezicht op de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor burgers bij uitstek een lokale taak is. Daarvoor zouden gemeenten een lokale rekenkamer moeten inrichten.

Vragen?

Gert van den Berg is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.