Logo Nederlands Jeugdinstituut

Ontwikkelingen

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

Monitor: Toegang tot jeugdhulp nog niet goed

De toegang tot en de verwijzing naar jeugdhulp verloopt nog steeds niet goed. Dat leidt tot onduidelijkheid en vertraging in het geven van de juiste zorg aan kinderen, concludeert de Monitor Transitie Jeugd in zijn tweede kwartaalrapportage. In zijn eerste rapportage meldde de monitor dat er problemen zijn met de informatievoorziening aan cliënten. Die problemen zijn nog niet verholpen. De monitor krijgt schrijnende meldingen binnen over situaties waar het echt niet goed gaat en gezinnen soms maanden zonder hulp zitten. Een ouder zegt bijvoorbeeld dat er geen contract is met de ggz-instelling in de gemeente. Pas over een half jaar is er plaats in de ggz-instelling waar de gemeente een contract mee heeft. Met de cliënt gaat het ondertussen steeds slechter.

De monitor beveelt gemeenten aan ervoor te zorgen dat er genoeg deskundigheid is binnen wijkteams om mensen adequaat te kunnen helpen en te verwijzen. Ook moeten gemeentelijke websites duidelijker aangeven waar mensen terecht kunnen met een vraag. En als het traject loopt, moeten mensen beter op de hoogte gehouden worden.

Grote verschuiving in budgetten jeugdhulp in 2016

Het jeugdhulpbudget van 65 gemeenten wordt volgend jaar met meer dan 20 procent gekort door de invoering van het zogenoemde objectieve verdeelmodel. Andere gemeenten krijgen juist veel meer budget. Dat blijkt uit een analyse en toelichting van de cijfers uit de zogenaamde meicirculaire op de website Voordejeugd.nl. Dit jaar krijgen gemeenten nog geld op basis van uitgaven die ze in het verleden deden. Vanaf 2016 start de invoering van verdeelmodellen die zijn gebaseerd op wat gemeenten op basis van objectieve criteria nodig hebben. Dat proces is in 2019 voltooid maar de grootste verschuiving vindt in 2016 plaats.

In 2019 krijgen alle gemeenten een korting op het budget van 7,1 procent. Van de grote steden leveren Utrecht en Amsterdam 5,8 en 5 procent in, Rotterdam en Den Haag krijgen 5,7 en 7,5 procent meer. Onderzoeksbureau Cebeon ontwikkelde het objectieve verdeelmodel voor de jeugdhulpbudgetten.

GGZ Nederland wil regionale inkoop jeugd-ggz

Regionale en bovenregionale coördinatie bij de inkoop van jeugd-ggz kan wachtlijsten en opnamestops tegengaan. Dat stelt GGZ Nederland op grond van de Tweede monitor voortgang Jeugdwet, die op 23 juni 2015 is gepubliceerd. De meeste verwijzingen naar de 27 instellingen die meedoen aan de monitor verlopen nog via de huisarts. De verwijzingen via wijkteams komen voorzichtig op gang. De helft van de instellingen signaleert knelpunten in de toeleiding naar de jeugd-ggz. In sommige regio's is het aantal crisismeldingen en -plaatsingen niet gestegen; in andere regio's is het verdubbeld. Onduidelijk is wat daar de oorzaak van is.

Bij een vijfde is de wachtlijst gegroeid en bij een vijfde is die gekrompen. Twee derde van de instellingen verwacht in de tweede helft van 2015 wachtlijsten vanwege de productiegrenzen die met gemeenten zijn afgesproken. De instellingen hebben grote problemen met administratieve processen. Er is veel variatie in de gegevens die ze moeten aanleveren voor verantwoording en monitoring. Elektronisch berichtenverkeer is met veel gemeenten niet mogelijk. Ook zijn er grote betalingsachterstanden, aldus GGZ Nederland.

Kwaliteit jeugdhulp baart VN-comité zorgen

De kwaliteit en tijdige beschikbaarheid van jeugdhulp kan lijden onder de tijdsdruk waarmee de decentralisatie is ingevoerd. Dat stelt het VN-Kinderrechtencomité in een rapport dat 10 juni 2015 is gepubliceerd. Door de decentralisatie kan ongelijkheid ontstaan in de toegang tot zorg voor kinderen en jongeren. Te weinig beroepskrachten melden vermoedens van kindermishandeling, er wordt onvoldoende gedaan om kindermishandeling te voorkomen en de zorg en bijstand voor slachtoffers van kindermishandeling en verwaarlozing is niet goed op orde, aldus het comité.

Het comité adviseert de Nederlandse overheid meer te investeren in het werven van pleeggezinnen. Er is vooral behoefte aan pleeggezinnen voor kinderen vanaf 10 jaar of met een migrantenachtergrond, en aan pleeggezinnen die broers en zussen samen kunnen opvangen. Ook moeten gemeenten armoedebeleid ontwikkelen dat specifiek op kinderen is gericht, omdat meer kinderen in armoede opgroeien.

Kennisnet Jeugd
Samen werken aan een
succesvolle transformatie

Factsheet Familiegroepsplan
Fatsheet over wat een familiegroepsplan is en hoe de gemeente kan ondersteunen

Beter met minder
Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd
Visie en aanbod voor gemeenten

Gert van den Berg Gert van den Berg is contactpersoon voor
dit dossier.

Stel een vraag

Print Print pagina of dossier

Print deze pagina

Print het complete dossier

Of print een selectie
Actueel
Countouren jeugdstelsel
Transformeren met beleid
Praktijkvoorbeelden
Beleidsontwikkelingen
Vernieuwingsagenda Jeugd
Beter met minder
Links
Helpdesk