Home > Kennis > Dossiers > Transitie jeugdzorg > Beleid > Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

Jaardocument jeugd vastgesteld

28 januari 2015

Staatssecretarissen Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Teeven van Veiligheid en Justitie (VenJ) hebben het jaardocument jeugd 2015 vastgesteld. Met het document moeten aanbieders van jeugdhulp, gecertificeerde instellingen en particuliere justitiële jeugdinrichtingen verantwoording afleggen over hun prestaties.

In het jaardocument 2015 is een format opgenomen aan de hand waarvan instellingen in 2016 verantwoording kunnen afleggen over verslagjaar 2015. De Jeugdwet verplicht aanbieders van jeugdhulp, gecertificeerde instellingen en particuliere justitiële jeugdinrichtingen om jaarlijks een jaardocument op te stellen. Het jaardocument vergroot de transparantie van de instellingen vergroot en vermindert de administratieve last, doordat verantwoordingsvragen worden geharmoniseerd. Het CIBG, een agentschap van het ministerie van VWS dat gecertificeerde gegevens verwerkt, is belast met het beheer van de gegevens uit het jaardocument.

Onderzoek naar ouderbijdragen Jeugdwet

23 januari 2015

Staatssecretaris Van Rijn van VWS laat onderzoeken of de ouderbijdragen uit de Jeugdwet een belemmering vormen bij het accepteren van jeugdhulp. Hij zegde dat 22 januari toe tijdens het algemeen overleg over de jeugdzorg in de Tweede Kamer. Het onderzoek gaat over alle vormen van jeugdhulp die onder de Jeugdwet vallen. Van Rijn gaat niet in op het verzoek van enkele partijen om de inning van ouderbijdragen stop te zetten, omdat de ouderbijdragen in de Jeugdwet staan, die net is ingegaan. Het onderzoek naar de ouderbijdragen zal rond de zomer klaar zijn.

Inspecties presenteren plan toezicht jeugd 2015

20 januari 2015

De samenwerkende jeugdinspecties richten hun toezicht in 2015 op de veranderde bestuurlijke situatie en de nieuwe afspraken over zorg op lokaal niveau. Dat staat in het Jaarwerkprogramma dat zij op 16 januari hebben gepresenteerd.

Een aantal onderwerpen krijgt in 2015 extra aandacht, zoals toetsen bij nieuwe aanbieders van jeugdhulp, vervolgonderzoek naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, de zorg voor jongeren na plaatsing in een justitiële jeugdinrichting of JeugdzorgPlus, de toegang tot intensievere vormen van jeugdhulp en het meldpunt Veilig Thuis. Binnen het nieuwe jeugdstelsel zijn de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor het landelijk toezicht op de naleving van de Jeugdwet en het onderzoek naar de kwaliteit van de jeugdhulp. Daarnaast werken deze drie inspecties onder de noemer Samenwerkend Toezicht Jeugd samen met de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie SZW bij het toezicht op de kwaliteit van het stelsel. Hieronder valt ook het toezicht naar aanleiding van calamiteiten en geweld.

Kader voor toezicht verantwoorde jeugdhulp online

6 januari 2015

Het kader van de Inspectie Jeugdzorg voor het toetsen van verantwoorde jeugdhulp is nu online. Gemeenten en jeugdhulpaanbieders kunnen hierdoor bij hun afspraken en werkzaamheden rekening houden met de criteria die de inspectie hanteert. Het Toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd is in de afgelopen jaren ontwikkeld, getest en bijgesteld. De inspectie toetst de jeugdhulp op uitvoering van de hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, positie van de cliënt en organisatie. Elk thema is uitgewerkt in een aantal criteria en bijbehorende aandachtspunten.

Het toetsingskader is gebaseerd op wet- en regelgeving, kwaliteitskaders uit het veld en op de richtlijnen van beroepskrachten. In 2013 is de eerste versie in de praktijk getest en na een consultatie van de meest betrokken partijen in 2014 bijgesteld. Ook in komende jaren wordt het kader geactualiseerd en zo nodig aangepast. Met de publicatie van het toetsingskader wil de inspectie bijdragen aan verdere transparantie van haar werkzaamheden.

Kennisnet Jeugd
Samen werken aan een
succesvolle transformatie

Beter met minder
Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd
Visie en aanbod voor gemeenten

Onderwijs en Jeugdgezondheidszorg
Brochure over passend onderwijs

Merel  Steinweg Merel Steinweg is contactpersoon voor
dit dossier.

Stel een vraag

Print Print pagina of dossier

Print deze pagina

Print het complete dossier

Of print een selectie
Nieuws
Praktijk
Beleid
Transformeren
Cijfers over zorggebruik
Onderzoek
Denktank
Literatuur
Agenda
Links
Helpdesk
Over dit dossier