Home > Kennis > Dossiers > Transitie jeugdzorg > Beleid > Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

Blijf op de hoogte

Op Kennisnet Jeugd wisselen beleid en praktijk kennis uit over de transitie van de jeugdzorg. Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de community.

Handreiking cliëntondersteuning

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben in maart 2014 een handreiking gepubliceerd over cliëntondersteuning. Deze is bedoeld voor gemeenten omdat zij per januari 2015 cliëntondersteuning moeten bieden. De verplichting, die van toepassing is op alle doelgroepen, is vastgelegd in één wet:  de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). De cliëntondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen is dus ook in deze wet geregeld en niet in de nieuwe Jeugdwet.

De handreiking maakt onderdeel uit van de afspraken die VWS, VNG en MEE Nederland in februari 2014 hebben gemaakt over de transitie van de cliëntondersteuning.  Per januari 2015 dragen de MEE-organisaties de uitvoering van de cliëntondersteuning voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperking over aan de gemeenten.

De handreiking beschrijft de huidige praktijk en adviseert over de toekomstige organisatie van de cliëntondersteuning voor alle doelgroepen. Omdat de veranderingen het grootst zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking wordt in een apart deel aandacht besteed aan de cliëntondersteuning voor deze doelgroep.

Consultatie beleidsvisie privacy bij decentralisaties

De ministeries van Binnenlandse Zaken (BZK), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Veiligheid en Justitie (VenJ ) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn bezig met een beleidsvisie over privacy bij de decentralisaties van de jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg uit de AWBZ. Deze beleidsvisie geeft aan hoe gemeenten moeten omgaan met het verwerken en delen van persoonsgegevens met instellingen waar ze mee samenwerken. Via een internetconsultatie willen de ministeries en de VNG graag uw commentaar op de beleidsvisie horen.  U kunt reageren tot 2 april 2014.

Focuslijst transitie jeugd

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (VenJ) hebben samen met de Vereniging van Nederlandse gemeenten een focuslijst voor de transitie jeugd opgesteld. Gemeenten kunnen deze lijst gebruiken als hulpmiddel bij de invoering van de Jeugdwet. De lijst bevat tien focuspunten:

De ministeries en de VNG hebben voor elk focuspunt een minimumscenario opgesteld: wat moeten gemeenten regelen zodat ze op 1 januari 2015 voldoen aan de wettelijke vereisten. Ook bevat de focuslijst suggesties voor acties en mijlpalen.

Transitie Autoriteit Jeugd moet transitie duwtje geven

De datum van 1 januari nadert met rasse schreden en de gemeenten moeten nog veel beslissingen nemen om op tijd klaar te zijn. Staatsecretarisssen Van Rijn (VWS) en Teeven (VenJ) schrijven dit in reactie op het derde rapport van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd. Van Rijn en Teeven noemen het rapport 'kritisch'. Maar ze zeggen ook dat de wet helder is, en dat er garanties afgegeven zijn voor budgetten. De gemeenten moeten nu echt doorpakken om het in de praktijk te regelen, samen met de zorgaanbieders. Om dit te bespoedigen wordt de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) opgericht. Deze nieuwe autoriteit controleert of de overheveling van taken wel gaat zoals verwacht en komt in actie als gemeenten en jeugdzorgaanbieders er onderling niet uitkomen. Uiterlijk 1 april 2014 moet de TAJ haar werk beginnen.

Gemeenten krijgen volgens de bewindslieden volop ondersteuning bij hun inspanningen. Zo kunnen zij op maat ondersteuning inroepen van een vliegende brigade van deskundigen als zij tegen knelpunten aanlopen. Daarnaast worden de vorderingen van de gemeenten op de voet gevolgd met de Transitiemonitor. Daarmee ontstaat een gedetailleerd beeld over het tempo en de voortgang per gemeente. Zodat er actie ondernomen kan worden als een gemeente achterblijft.

'Gemeenten niet voor 2015 klaar met transitie'

Als gemeenten in het huidige tempo doorgaan met de transitie van de zorg voor jeugd, is de invoeringsdatum van 1 januari 2015 niet verantwoord. Dat concludeert de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd onder leiding van Leonard Geluk in haar derde rapportage.

De commissie kijkt naar het volledige landelijke beeld en niet alleen naar de voorlopers. Het is niet voldoende dat veel gemeenten al ver zijn met de voorbereiding van de transitie, aldus de commissie. De transitie moet in alle gemeenten zijn voorbereid en alle onderdelen van de transitie moeten op tijd gereed zijn. In de korte periode die nog rest tot 2015 moeten er resultaten komen. Volgens Geluk moet op lokaal en regionaal niveau snel duidelijk worden wat minimaal nodig is om de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheid voor jeugdhulp in te vullen. De commissie adviseert gemeenten om alleen het minimaal noodzakelijke te regelen, omdat anders nog meer vertraging ontstaat.

Eerste Kamer stemt in met Jeugdwet

De Eerste Kamer heeft met 45 stemmen voor en 22 tegen op 18 februari 2014 de nieuwe Jeugdwet aangenomen. De Eerste Kamer stemde ook in met een wetsvoorstel dat bureaus jeugdzorg en zorgaanbieders verplicht het burgerservicenummer te gebruiken in hun administratie en onderlinge communicatie.

Van de zes ingediende moties zijn er drie aangenomen. De Senaat wil dat de regering de Kamer jaarlijks bij de begroting informeert over de kwaliteit en toegankelijkheid van de jeugdhulp in relatie tot het beschikbare gemeentelijke budget. Verder wil de Eerste Kamer een meldpunt waar ouders, beroepskrachten en gemeenten problemen kunnen melden bij de overheveling van de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-ggz). Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) had die functie liever neergelegd bij de Kinderombudsman. De derde aangenomen motie vraagt de regering een regeling om te waarborgen dat de jeugdzorg van landelijk werkende instellingen beschikbaar blijft. Drie moties die de regering verzochten om bij de transitie niet te bezuinigingen, om de stemming over de wet uit te stellen en om financiële garanties te bieden als het gemeentelijke budget te krap is, zijn verworpen. Lees meer over de Jeugdwet en de aangenomen moties elders in het dossier Transitie Jeugdzorg.

Afspraken over inkoop jeugd-ggz

De gemeenten gaan in 2014 de geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen inkopen met ondersteuning van de zorgverzekeraars. Dit hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afgesproken. Staatssecretaris Van Rijn van VWS informeert in een brief van 10 februari 2014 de Tweede Kamer over de afspraken. In de eerste helft van 2014 worden de inkopers van de gemeenten geschoold door de zorgverzekeraars. Ook ontwikkelen de zorgverzekeraars handreikingen en modelovereenkomsten voor de inkopers van de gemeenten en adviseren ze bij het opzetten van het inkoopbeleid. Per jeugdhulpregio wordt één zorgverzekeraar aangewezen die dit opleidings- en adviestraject uitvoert. Vanaf juli 2014 voeren de gemeenten met ondersteuning van de zorgverzekeraars de inkoopgesprekken met de aanbieders zodat de inkoop voor januari 2015 is afgerond. Ook hebben VNG en ZN afgesproken dat de gemeenten in ieder geval tot en met 2017 verder gaan met het huidige bekostigingssysteem: zorgzwaarte-prestaties voor de algemene jeugd-ggz en diagnose-behandelingcombinaties voor de gespecialiseerde jeugd-ggz.

CBS levert beleidsinformatie gemeentelijk jeugdhulp

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat met ingang van de nieuwe Jeugdwet de beleidsinformatie over het jeugdhulpgebruik verzamelen en verstrekken. Dit hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (VenJ) samen met de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) besloten. Aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen moeten vanaf 1 januari 2015 een landelijk vastgestelde set gegevens leveren aan het CBS. In de Factsheet Dataset beleidsinformatie jeugd staat welke gegevens dit zijn. Het CBS publiceert vervolgens de statistieken en rapportages op de elektronische databank Statline. VWS en VenJ maken in de loop van 2014 afspraken met de VNG en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) over het gebruiksvriendelijk aanbieden van de CBS-statistieken op www.waarstaatjegemeente.nl.    

Debat in Eerste Kamer over Jeugdwet

De Eerste Kamer heeft op 11 februari 2014 gedebatteerd met staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (Veiligheid en Justitie) over de Jeugdwet. Lees verder

Transitiecommissie blijft bezorgd

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) heeft op verzoek van het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) de regionale transitiearrangementen getoetst. Lees verder

Stelselmeter meet voortgang

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) bewaakt de voortgang van de decentralisatie van de jeugdhulp. Als instrument daarvoor heeft de TSJ een stelselmeter ontwikkeld. Lees verder

Verplichte registratie jeugdzorgwerkers

Professioneel werken in jeugdzorg wordt wettelijk vastgelegd. Lees verder

Nederland in transitie

Niet alleen de jeugdzorg maar ook het onderwijs, de langdurige zorg en de arbeidsmarkt zijn in transitie. Door de invoering van de Wet passend onderwijs en de Participatiewet en de overheveling van functies uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgen de gemeenten er veel taken en bevoegdheden bij.

Bronnen

Verder lezen:

Foto: Marsel Loermans
Kennisnet Jeugd
 

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd
Visie en aanbod voor gemeenten

Van enkelvoudig opvoedingsprobleem tot multiproblemsituaties
Blauwdruk preventie- en zorgarrangement

Van dwars gedrag tot gedragsstoornis
Blauwdruk preventie- en zorgarrangement

Onderwijs en Jeugdgezondheidszorg
Brochure over passend onderwijs

Advies en ondersteuning
Het Nederlands Jeugdinstituut biedt hulp bij de transitie

Tijne  Berg - le Clercq Vragen over transitie jeugdzorg en passend onderwijs?

Stel een vraag

Print Print pagina of dossier

Print deze pagina

Print het complete dossier

Of print een selectie
Nieuws
Praktijk
Beleid
Transformeren
Achtergronden
Onderzoek
Literatuur
Agenda
Links
Helpdesk
Over dit dossier