Home > Kennis > Dossiers > Transitie jeugdzorg > Beleid > Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

TSJ: Jeugdhulp is voor nieuwe cliënten nog niet zeker

18 december

Jongeren die nu al jeugdhulp hebben, houden die ook na 1 januari 2015. Maar of alle nieuwe cliënten ook hulp kunnen krijgen is nog onduidelijk. Dat stelt de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) in haar eindrapport dat 17 december naar de Tweede Kamer is gestuurd. Volgens de commissie weten veel jongeren nog niet wat er voor hen in 2015 verandert. Gemeenten hebben de afgelopen maanden onder grote tijdsdruk contracten gesloten waarin niet altijd is afgesproken om hoeveel jeugdhulp het gaat tegen welke prijs.

De TSJ stelt verder dat de transitie in 2015 nog aandacht vraagt en dat ruimte moet worden vrijgemaakt voor de transformatie. Om dat proces te versnellen, moeten de partners in het jeugdveld hun eigen rol goed oppakken. In een agenda voor de inhoudelijke vernieuwing van de jeugdzorg moet volgens de TSJ worden vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is. De TSJ adviseert om in 2015 de inkoop voor 2016 tijdig te starten. Uiterlijk in de meicirculaire zal het Rijk daar helderheid over geven.

SCP verklaart verschil in kosten jeugdzorg gemeenten

12 december 2014

Gemeenten geven naar verhouding meer uit aan jeugdzorg als er relatief veel kinderen wonen met een laag onderwijsniveau, veel arme kinderen of veel kinderen uit eenoudergezinnen. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau in het rapport Kostenverschillen in de jeugdzorg.

Ook gemeenten met veel kinderen van recent gescheiden ouders geven meer uit aan jeugdzorg, evenals gemeenten met veel kinderen van ouders die geneesmiddelen voor psychische aandoeningen gebruiken of een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. Gemeenten met relatief veel kinderen met Turkse ouders, laagopgeleide volwassenen en hoge inkomens geven juist minder dan gemiddeld uit aan jeugdzorg.

Cebeon, het Centrum Beleidsadviserend Onderzoek, gebruikte het rapport als basis voor een objectief verdeelmodel van het jeugdhulpbudget over de gemeenten. Dat ligt nu bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor advies. Het model gaat vanaf 2016 in. In 2015 wordt het budget nog op cijfers uit het verleden over de gemeenten verdeeld.

Ingrijpen Van Rijn niet nodig bij inkoop jeugdhulp

4 december 2014

Kinderen en gezinnen die jeugdhulp nodig hebben, kunnen in 2015 overal in Nederland bij hun gemeente terecht. Ingrijpen van het kabinet is dus niet nodig, schrijven de staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Fred Teeven van VenJ in een Kamerbrief van 3 december.

Kinderen die nu een vorm van jeugdhulp krijgen en die ook volgend jaar nodig hebben, houden die zorg. In enkele gemeenten zijn nog niet alle contracten getekend, maar volgens Teeven is de zorgcontinuïteit ook daar niet in gevaar. Bestuurlijke maatregelen zijn daarom niet nodig.

De afgelopen maanden zijn duizenden inkoopcontracten gesloten tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders. In sommige regio's gaat het om contracten met meer dan tweehonderd aanbieders. Van Rijn vindt dat gemeenten en aanbieders een indrukwekkende prestatie geleverd hebben. Als er in een uitzonderlijk geval geen contract is, houdt het kind of gezin recht op jeugdhulp van dezelfde aanbieder. De gemeente moet dan de behandeling betalen.

Nederland in transitie

Niet alleen de jeugdzorg maar ook het onderwijs, de langdurige zorg en de arbeidsmarkt zijn in transitie. Door de invoering van de Wet passend onderwijs , de decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), en de Participatiewet krijgen de gemeenten er veel taken en bevoegdheden bij.

 

Lees verder:

Kennisnet Jeugd
 

Beter met minder
Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd
Visie en aanbod voor gemeenten

Onderwijs en Jeugdgezondheidszorg
Brochure over passend onderwijs

Tijne  Berg - le Clercq Tijne Berg - le Clercq is contactpersoon voor
dit dossier.

Stel een vraag

Print Print pagina of dossier

Print deze pagina

Print het complete dossier

Of print een selectie
Nieuws
Focuslijst 2014
Praktijk
Beleid
Transformeren
Achtergronden
Cijfers over zorggebruik
Onderzoek
Denktank
Literatuur
Agenda
Links
Helpdesk
Over dit dossier