Home > Kennis > Dossiers > Transitie jeugdzorg > Beleid > Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

Jeugdinspecties richten toezicht op integrale aanpak

29 april 2015

De samenwerkende jeugdinspecties gaan bij hun toezicht op de kwaliteit van het nieuwe jeugdstelsel nadrukkelijk letten op de integrale aanpak van zorg en steun voor kinderen en gezinnen. Dat staat in het Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd, dat de jeugdinspecties op 28 april hebben gepubliceerd.

Het onderbrengen van verschillende verantwoordelijkheden bij de gemeenten creëert kansen om kinderen en gezinnen te benaderen vanuit een integrale aanpak, stelt Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ). Gemeenten moeten een goede afstemming en samenwerking organiseren tussen de organisaties en voorzieningen die zorg en steun bieden. De gemeente valt echter niet onder het toezicht van de jeugdinspecties. Daarom besteden de inspecties bij hun toezicht op de verschillende organisaties aandacht aan een integrale aanpak. De inspecties bekijken via dossieronderzoek en interviews welke resultaten zijn behaald en beoordelen aan de hand van bijvoorbeeld samenwerkingsafspraken en kwaliteitszorgsystemen of het behalen van goede resultaten gewaarborgd is.Jaardocument jeugd vastgesteld

Dullaert: Toegang tot jeugdhulp moet beter

20 april 2015

Kinderen, jongeren en ouders die nu jeugdhulp zoeken, weten niet goed waar ze terecht kunnen. Dat constateert Kinderombudsman Marc Dullaert in een rapport dat 17 april is gepubliceerd. De wijkteams hebben hun zaakjes nog niet op orde, zegt Dullaert. De samenstelling is niet goed, het is niet helder wie knopen doorhakt, en taken en bevoegdheden zijn onduidelijk. Er zijn teams die signalen van kindermishandeling niet herkennen omdat die expertise ontbreekt. Ruim de helft van de gemeenten weet niet welke kinderen hulp krijgen. Uit het onderzoek, uitgevoerd door BMC Onderzoek, blijkt ook dat driekwart van de kinderen die al jeugdhulp kregen, tevreden is over de hulp.

De Kinderombudsman onderzoekt of kinderen de juiste hulp krijgen na de decentralisatie. Over de onderzoeksresultaten rapporteert hij drie keer. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS onderschrijft dat er nog veel moet verbeteren aan de toegang tot de jeugdhulp. Gemeenten, jeugdhulporganisaties en kabinet zijn daar al mee bezig, stelt Van Rijn.

TAJ: Alle jeugdhulp is gecontinueerd

16 april 2015

De wettelijke garantie op continuïteit van jeugdhulp heeft gewerkt. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn van VWS in een brief aan de Kamer die mede is gebaseerd op bevindingen van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). De TAJ heeft geen signalen ontvangen dat jongeren tussen wal en schip zijn geraakt, schrijft de autoriteit in haar rapportage. Het eerste kwartaal van 2015 zijn de gevolgen van de stelselwijziging voor ouders en kinderen gevolgd. De jeugdhulp aan kinderen en ouders is gecontinueerd en er zijn geen grote problemen ontstaan door de transitie. Knelpunten die nog moeten worden opgelost, zijn de administratieve lasten en zorgen rond privacy.

In 2016 vervalt de continuïteitsgarantie, maar gemeenten blijven een zorgplicht houden. Onduidelijk is nog wie overzicht op de totale inkoop houdt. Volgens de TAJ moeten gemeenten en brancheorganisaties bespreken welke vormen van specialistische zorg in welke omvang altijd nodig zullen blijven. De TAJ is ook tijdens het inkoopproces 2016 beschikbaar om de continuïteit van zorg en essentiële jeugdhulpfuncties te ondersteunen.

Gemeenten tevreden over samenwerking jeugdhulp

15 april 2015

In 71 procent van de gemeenten verloopt de regionale samenwerking met andere gemeenten en jeugdhulpaanbieders goed. Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder 230 vertegenwoordigers van jeugdregio's. De regionale samenwerking tussen gemeenten onderling en met jeugdhulpaanbieders is volgens de respondenten een belangrijke succesfactor van de transitie van de zorg voor jeugd. Vooral de samenwerking met gecertificeerde instellingen en het onderwijs verloopt goed. Aan de samenwerking met zorgverzekeraars en het Centrum Indicatiestelling Zorg valt volgens de respondenten nog veel te verbeteren.

Een kwart van de jeugdregio's heeft in 2014 meerjarige afspraken gemaakt over de inkoop van jeugdhulp, of heeft de mogelijkheid ingebouwd om de contracten na 2015 te laten doorlopen. De rest moet voor 2016 nieuwe contracten afsluiten. 24 procent is vóór 1 april begonnen met het inkoopproces, 18 procent begint in april en 35 procent begint vóór 1 juni. 70 procent wil bovenregionale afspraken maken over de inkoop van gespecialiseerde zorg, zoals JeugdzorgPlus en klinische jeugd-ggz.

Kennisnet Jeugd
Samen werken aan een
succesvolle transformatie

Beter met minder
Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd
Visie en aanbod voor gemeenten

Onderwijs en Jeugdgezondheidszorg
Brochure over passend onderwijs

Merel  Steinweg Merel Steinweg is contactpersoon voor
dit dossier.

Stel een vraag

Print Print pagina of dossier

Print deze pagina

Print het complete dossier

Of print een selectie
Nieuws
Praktijk
Beleid
Transformeren
Cijfers over zorggebruik
Onderzoek
Denktank
Literatuur
Agenda
Links
Helpdesk
Over dit dossier