• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Transformatie jeugdhulp

Ontwikkelingen

'Meer leiderschap nodig in sociale transities'

De partijen in het sociaal domein moeten meer leiderschap tonen, om de decentralisaties van jeugdhulp, zorg en participatie tot een goed einde te brengen. Dat stelt de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) in haar vijfde rapport Transformatie in het sociaal domein; de praktijk aan de macht  dat in oktober 2016 uit kwam. Er is te weinig vruchtbare samenwerking tussen vrijwel alle bij de decentralisaties betrokken partijen, zoals zorgaanbieders, generalisten in wijkteams, gemeenten en gezinnen. Zij moeten meer leiderschap tonen en het verzwakken van de specialistische zorginfrastructuur van de jeugdhulp tegengaan. De TSD constateert dat de solidariteit tussen gemeenten afbrokkelt, omdat gemeenten financiële tekorten moeten opvangen. Door het woonplaatsbeginsel komen gemeenten en zorgaanbieders er soms niet uit wie welke jeugdhulp moet betalen. Kinderen worden daardoor te vaak van het kastje naar de muur gestuurd, aldus de TSD. De TSD wil verder een nationaal meerjarig programma Sociaal Domein, waarin Rijk en gemeenten zich richten op de noodzakelijke stappen in het veranderingsproces. Ook moet er een lerende omgeving komen met peer reviews en goede voorbeelden.

Wurgcontracten van gemeenten niet onderzocht

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS laat niet onderzoeken hoeveel gemeenten met wurg- en zwijgcontracten werken. Het is aan de gemeenteraad om het college van burgemeester en wethouders te controleren. Dat antwoordde  Van Rijn op 27 september 2016 op vragen van Tweede Kamerlid Nine Kooiman (SP). Sommige gemeenten dwingen jeugdhulpverleners hun beroepsgeheim te schenden en een contract te ondertekenen waardoor de gemeente volledige inzage krijgt in het cliëntdossier. Dit maakte vaktijdschrift Zorg+Welzijn begin juli bekend. Hoeveel gemeenten wurgcontracten hanteren is onbekend. Het is in strijd met de Jeugdwet dat gemeenten rapportages van cliënten opvragen of zich het recht toe-eigenen om controles uit te oefenen waarbij dossiers toegankelijk moeten zijn.

Jeugdhulpbudget volgend jaar 47 miljoen euro lager

Het jeugdhulpbudget gaat in 2017 met 47 miljoen euro omlaag. Dat hebben het rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) eind augustus 2016 afgesproken. Gemeenten krijgen minder geld omdat minder inwoners zorg en steun krijgen vanuit de Jeugdwet dan werd verwacht bij het begin van de decentralisatie. Hetzelfde geldt voor de Wmo; dat budget gaan volgend jaar met 179 miljoen euro omlaag. Ook de Jeugdwet- en Wmo-budgetten voor 2015 en 2016 waren hoger dan nodig, concluderen het rijk en de VNG. De gemeenten hoeven dat geld niet terug te betalen. Voorafgaand aan de decentralisaties van de zorg is geschat hoeveel inwoners zouden vallen onder de Wmo en de Jeugdwet. Een deel van die groep blijkt nu te vallen onder de Wet langdurige zorg. Die zorg valt onder het ministerie van VWS.

Steun voor jeugdhulpaanbieders in geldnood

De subsidieregeling voor jeugdhulpinstellingen met liquiditeitsproblemen, die op 1 januari afliep, wordt met terugwerkende kracht verlengd. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn van VWS op 22 juni 2016 in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het nieuwe jeugdstelsel.
Landelijk werkende jeugdhulpaanbieders die door de transitie in financiële problemen kwamen, konden in het overgangsjaar 2015 subsidie krijgen. Van Rijn mikt erop die subsidieregeling op 1 augustus te verlengen, met terugwerkende kracht tot 1 januari. De criteria voor steun worden daarbij uitgebreid. Instellingen kunnen steun krijgen als zij werken in drie jeugdzorgregio's en minstens twintig gemeenten en als zij een capaciteit hebben van minstens twintig residentiële plaatsen. Ze kunnen een bedrag toegekend krijgen van maximaal 15 procent van hun jaarrekening in het voorgaande jaar en moeten dat geld binnen een jaar weer terugbetalen.
Jeugdhulpaanbieders kunnen in financiële problemen komen doordat gemeenten geen hulp bij hen inkopen of doordat de betaling lang op zich laat wachten. Tot nu toe hebben 24 van de ruim 2.200 jeugdhulpaanbieders een beroep gedaan op de subsidieregeling.

Van Rijn wil minder administratieve lasten in de jeugdhulp

Het ministerie van VWS organiseert vanaf juni tot eind 2016 regeldruksessies in vijf gemeenten. Dit kondigt staatssecretaris Van Rijn aan in een brief van 15 juni 2016 aan de Tweede Kamer in reactie op de tweede jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd. De TAJ maakt zich zorgen over de toenemende regeldruk en administratieve lasten in de jeugdhulp.
Tijdens de regeldruksessies bespreken professionals knelpunten op de werkvloer met de gemeente, de managers van de jeugdhulpinstellingen, en vertegenwoordigers van het CAK, het Samenwerkend Toezicht Jeugdhulp en brancheorganisaties. Iedere partij krijgt na afloop de opdracht om voorstellen te doen voor het schrappen of vereenvoudigen van regels en administratieve processen. In vervolgsessies worden de voorstellen besproken en waar mogelijk besluiten genomen over het schrappen van overbodige regels. Ook laat Van Rijn onderzoek doen naar de mogelijkheden om de administratieve lasten op het gebied van inkoop, contractering, verantwoording en facturatie te verminderen. In het najaar van 2016 zullen de resultaten bekend zijn. Verder wijst de staatssecretaris op het programma i-Sociaal Domein. In dit programma zijn al verschillende producten ontwikkeld voor het standaardiseren van administratieve werkwijzen op het gebied van inkoop, toegang en zorgtoewijzing, declareren en factureren, financiële controle, sturen en monitoren, en privacy.  

'Samenwerking jeugdhulp moet nog beter'

De samenwerking tussen gemeenten, cliëntenorganisaties en aanbieders van jeugdhulp gaat beter, maar is nog altijd niet goed genoeg. De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) pleit in haar tweede jaarrapportage  voor intensievere samenwerking. Het sluiten van contracten tussen gemeenten en aanbieders van jeugdhulp verliep in 2015 beter dan in 2014. De TAJ hoefde minder te bemiddelen. In sommige regio's blijft de samenwerking achter. Het komt voor dat de samenwerking tussen gemeenten binnen een jeugdhulpregio hapert of zelfs wordt beëindigd. Dat heeft nadelige gevolgen voor regionale en bovenregionale jeugdhulpaanbieders. Zij moeten afspraken maken met meer individuele gemeenten, wat extra administratieve lasten met zich meebrengt. Ook kan de specialistische jeugdhulp hierdoor versnipperd raken. Gemeenten moeten samen met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties regionale plannen maken voor die vormen van jeugdhulp, vindt de TAJ.
De TAJ maakt zich zorgen over de toenemende administratieve lasten in de jeugdhulp, die soms financiële problemen veroorzaken. Er valt veel te winnen door de processen van contractering en verantwoording te standaardiseren, verwacht de TAJ.

Vragen?

Gert van den Berg is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.