Home > Kennis > Dossiers > Transitie jeugdzorg > Beleid > Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

Blijf op de hoogte

Op Kennisnet Jeugd wisselen beleid en praktijk kennis uit over de transitie van de jeugdzorg. Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de community.

Overgang van Jeugdwet naar Wmo

Gemeenten worden vanaf 2015 niet alleen verantwoordelijk voor jeugdhulp maar ook voor de ondersteuning van iedereen van 18 jaar en ouder. Dit is bepaald in de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Ook andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en de Participatiewet, spelen een rol spelen bij de overdracht van zorg rond het 18e jaar. In de aanloop naar de Jeugdwet hebben verschillende partijen gepleit voor een goede overdracht van jongeren wanneer ze 18 jaar worden. De politiek heeft deze oproep serieus genomen. Tijdens de behandeling van de Wmo 2015 in de Tweede Kamer is een amendement aangenomen.  Hierdoor zijn gemeenten verplicht in het Wmo-beleidsplan aan te geven hoe zij de continuïteit van zorg waarborgen. 

De Rijksoverheid heeft voor de gemeenten een informatiekaart opgesteld  met punten waar ze op moeten letten bij de continuïteit van zorg.  Zo krijgen de gemeenten het advies om jeugdhulp en Wmo-ondersteuning in afstemming in te kopen en de jeugd- en Wmo-professionals met elkaar te laten samenwerken. Andere aandachtspunten zijn: opbouw van een netwerk rond de jongere en afspraken met woningcorporaties over huisvesting voor jongeren van 18 tot 23 jaar.    

Gemeenten verantwoordelijk voor innen ouderbijdrage

Gemeenten worden met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het opleggen van de ouderbijdrage voor uithuisgeplaatste jongeren. Deze wettelijke verplichting is opgenomen in de Jeugdwet. Voor alle jeugdhulp waarbij een jongere een etmaal of een deel daarvan bij een pleegouder of in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder verblijft is een ouderbijdrage verschuldigd. Dit is een verruiming van de huidige verplichting zoals die in de Wet op de jeugdzorg is opgenomen. In 2015 valt onder jeugdhulp bijvoorbeeld ook het verblijf in een instelling  voor geestelijke gezondheidszorg. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) gaat de vaststelling en inning van de ouderbijdrage voor gemeenten uitvoeren. De opbrengsten van de ouderbijdrage gaan naar de gemeente die de ouderbijdrage heeft opgelegd.

Financiële steun voor jeugdhulpinstellingen

Voor jeugdhulpinstellingen die in financiële problemen dreigen te komen door de transitie van de jeugdzorg stelt het kabinet tot 2018 200 miljoen euro beschikbaar. De instellingen die er gebruik van maken, moeten het geld te zijner tijd terugbetalen. De staatssecretarissen van VWS en VenJ willen met het geld de continuïteit van zorg garanderen. Ze willen voorkomen dat voorzieningen verdwijnen die noodzakelijk zijn, zoals jeugdhulp, kinderbescherming, jeugdreclassering en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De Transitie Autoriteit Jeugd adviseert beide staatssecretarissen over verzoeken om een vergoeding. Het geld komt beschikbaar vanaf 1 oktober, maar instellingen kunnen nu al een aanvraag indienen bij de Transitie Autoriteit Jeugd.

Reactie VWS en VenJ op vragen ontwerpbesluit Jeugdwet

Op 25 juli 2014 reageerden de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (VenJ)  op vragen van politieke partijen over het ontwerpbesluit Jeugdwet. Verschillende Tweede Kamerfracties vragen zich af hoe de professionalisering gewaarborgd blijft als het veld, volgens het ontwerpbesluit, zelf mag bepalen wanneer de inzet van geregistreerde professionals nodig is. De staatssecretarissen wijzen erop dat de Inspecties (Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie - red.) in de gaten houden of de inzet van al dan niet geregistreerde professionals verantwoord gebeurt. De inspecties informeren en adviseren op hun beurt de bewindslieden. Met name de fractie van de SP is niet gerust op de vrijheid die veldpartijen wordt gegeven en wil dat de ministeries meer sturen op werktoedeling. Zo wil de SP van de bewindslieden een overzicht waarin per jeugdzorgdiscipline wordt aangegeven aan welke opleidingseisen en kwantitatieve eisen het personeel moet voldoen. Maar dit overzicht zullen de Tweede Kamerleden moeten ontberen, want de staatssecretarissen zien het niet als hun taak om hierover uitspraken te doen. Lees verder

Details Jeugdwet in ontwerpbesluit

Verschillende jeugdhulponderwerpen die nu nog in aparte wetten en besluiten zijn geregeld, zijn samengevoegd in het ontwerpbesluit Jeugdwet. Staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Fred Teeven van VenJ hebben het 27 juni naar de Eerste en de Tweede Kamer gestuurd. Het besluit regelt details over de toegang tot jeugdhulp, de kwaliteit daarvan, certificering, inzet van geregistreerde beroepskrachten, accommodatie en klachtrecht binnen gesloten jeugdhulp, en de verwijsindex risicojongeren. Het besluit gaat niet alleen over jeugdhulp maar regelt ook zaken die nu in het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen zijn geregeld, bijvoorbeeld over het melden bij het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). Overal waar in de huidige besluiten sprake is van de Wet op de jeugdzorg, komt Jeugdwet te staan. Het ontwerpbesluit gaat ook voor advies naar de Raad van State en moet net als de wet op 1 januari 2015 ingaan.

VNG helpt gemeenten bij inkoop jeugd-ggz

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een Zelfcheck Inkoop Jeugd-GGZ ontwikkeld om gemeenten te helpen bij de inkoop van de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-ggz), waarvoor zij vanaf januari 2015 verantwoordelijk zijn. Lees verder

Modelprocedure jeugdplan gemeente en onderwijs

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft samen met de verenigingen die de belangen behartigen van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs (PO-Raad en VO-Raad) een model ontwikkeld voor de procedure van het OOGO jeugdplan, met de daarbij behorende geschillenregeling en overeenkomst. Lees verder

Nederland in transitie

Niet alleen de jeugdzorg maar ook het onderwijs, de langdurige zorg en de arbeidsmarkt zijn in transitie. Door de invoering van de Wet passend onderwijs , de decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), en de Participatiewet krijgen de gemeenten er veel taken en bevoegdheden bij.

 

Verder lezen:

Foto: Marsel Loermans
Kennisnet Jeugd
 
Print Print pagina of dossier

Print deze pagina

Print het complete dossier

Of print een selectie
Nieuws
Focuslijst 2014
Praktijk
Beleid
Transformeren
Achtergronden
Cijfers over zorggebruik
Onderzoek
Denktank
Literatuur
Agenda
Links
Helpdesk
Over dit dossier