Logo Nederlands Jeugdinstituut

Ontwikkelingen

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

GGZ Nederland wil regionale inkoop jeugd-ggz

Regionale en bovenregionale coördinatie bij de inkoop van jeugd-ggz kan wachtlijsten en opnamestops tegengaan. Dat stelt GGZ Nederland op grond van de Tweede monitor voortgang Jeugdwet, die op 23 juni 2015 is gepubliceerd. De meeste verwijzingen naar de 27 instellingen die meedoen aan de monitor verlopen nog via de huisarts. De verwijzingen via wijkteams komen voorzichtig op gang. De helft van de instellingen signaleert knelpunten in de toeleiding naar de jeugd-ggz. In sommige regio's is het aantal crisismeldingen en -plaatsingen niet gestegen; in andere regio's is het verdubbeld. Onduidelijk is wat daar de oorzaak van is.

Bij een vijfde is de wachtlijst gegroeid en bij een vijfde is die gekrompen. Twee derde van de instellingen verwacht in de tweede helft van 2015 wachtlijsten vanwege de productiegrenzen die met gemeenten zijn afgesproken. De instellingen hebben grote problemen met administratieve processen. Er is veel variatie in de gegevens die ze moeten aanleveren voor verantwoording en monitoring. Elektronisch berichtenverkeer is met veel gemeenten niet mogelijk. Ook zijn er grote betalingsachterstanden, aldus GGZ Nederland.

Kwaliteit jeugdhulp baart VN-comité zorgen

De kwaliteit en tijdige beschikbaarheid van jeugdhulp kan lijden onder de tijdsdruk waarmee de decentralisatie is ingevoerd. Dat stelt het VN-Kinderrechtencomité in een rapport dat 10 juni 2015 is gepubliceerd. Door de decentralisatie kan ongelijkheid ontstaan in de toegang tot zorg voor kinderen en jongeren. Te weinig beroepskrachten melden vermoedens van kindermishandeling, er wordt onvoldoende gedaan om kindermishandeling te voorkomen en de zorg en bijstand voor slachtoffers van kindermishandeling en verwaarlozing is niet goed op orde, aldus het comité.

Het comité adviseert de Nederlandse overheid meer te investeren in het werven van pleeggezinnen. Er is vooral behoefte aan pleeggezinnen voor kinderen vanaf 10 jaar of met een migrantenachtergrond, en aan pleeggezinnen die broers en zussen samen kunnen opvangen. Ook moeten gemeenten armoedebeleid ontwikkelen dat specifiek op kinderen is gericht, omdat meer kinderen in armoede opgroeien.

Gevreesde korting op jeugdhulpbudget gaat niet door

Een gevreesde bezuiniging op het gemeentelijke budget voor jeugdhulp gaat niet door. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn van VWS op 29 mei 2015 afgesproken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG vreesde begin april dat het ministerie van VWS dit jaar 125 miljoen euro wilde korten op het budget voor jeugdhulp en 145 miljoen op het Wmo-budget. Dat zou zijn omdat het Rijk meer geld dan verwacht kwijt is aan zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het kabinet en de VNG hebben afgesproken dat gemeenten in de toekomst niet jaarlijks geconfronteerd zullen worden met financiële onzekerheden als gevolg van ontwikkelingen op andere zorgterreinen, zoals de langdurige zorg. In een brief aan de Tweede Kamer over de afspraken schrijft Van Rijn: 'Afgesproken is dat de budgetten van de Wmo 2015 en Jeugdwet niet direct gekoppeld zijn aan de uitgavenontwikkeling van de Wlz. Er is dus geen sprake van communicerende vaten.'

Kennisnet Jeugd
Samen werken aan een
succesvolle transformatie

Factsheet Familiegroepsplan
Fatsheet over wat een familiegroepsplan is en hoe de gemeente kan ondersteunen

Beter met minder
Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd
Visie en aanbod voor gemeenten

Merel  Steinweg Merel Steinweg is contactpersoon voor
dit dossier.

Stel een vraag

Print Print pagina of dossier

Print deze pagina

Print het complete dossier

Of print een selectie
Nieuws
Countouren jeugdstelsel
Transformeren met beleid
Praktijkvoorbeelden
Beleidsontwikkelingen
Vernieuwingsagenda Jeugd
Beter met minder
Agenda
Links
Helpdesk